Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Miejsce załatwienia sprawy:

 •  Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminnej, Pokój nr 41
 •  Tel.77 469 30 80, 77 469 30 85,  77 469 30 97 wew. 41

Podstawa prawna:

Rozpoczęcie sprawy:

 • Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz, 1923)) - jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci:

  - elektronicznej – w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo

  - papierowej;

 • określenie granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycyjny stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych przedstawione w formie graficznej,
 • określenie planowanego sposoby zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu przedstawione w formie graficznej,
 • kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839)
 • dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno - bytowych - jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego,
 • obszar wystąpienia potencjalnych skutków poważnych awarii przemysłowych, przedstawiony w czytelnej technice graficznej - jeżeli wychodzą one poza teren inwestycji lub odrębne opracowanie analityczno-ocenne dotyczące możliwości oraz warunków realizacji inwestycji - zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • dokumenty wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) - jeżeli inwestycja znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,
 • inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej)

Opłaty:

 • 598 zł - (opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).
 • Zwolnienie z opłaty skarbowej - w przypadku wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkowania wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy
 • 17 zł - w przypadku pełnomocnictwa /upoważnienia /prokury (nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, rodzeństwu); W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie złożenia przelewu.

  Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie tut. Urzędu (Ip. pok. nr 35) lub bezgotówkowo na rachunek Gminy Pokój:
  Bank Spółdzielczy w Namysłowie O/Pokój Nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004
  Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty tj. z chwilą złożenia wniosku.

Termin załatwienia sprawy:

 • 21 dni w przypadku budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora,
 • 65 dni w przypadku budowy biogazowni rolniczej spełniającej warunki określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz. U. poz. 1597),
 • 65 dni w przypadku ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • 90 dni w pozostałych przypadkach,

Tryb odwoławczy:

 • Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 • Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 • Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Wobec powyższego zrzeczenie się przez stronę postępowania prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe:

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w nieprzekraczalnym terminie, nie krótszym niż 7 dni – zgodnie z art. 64 §2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy.
 • Dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi nieruchomości.
 • Decyzję o warunkach zabudowy należy uzyskać w przypadku planowania inwestycji na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 • Gmina Pokój posiada aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój, wsi Zieleniec.

Formularze do pobrania:

PDFwniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.pdf (1,57MB)

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA