Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Miejsce załatwienia sprawy:

 •  Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminnej, Pokój nr 41
 •  Tel.77 469 30 80, 77 469 30 85,  77 469 30 97 wew. 41

Podstawa prawna:

Rozpoczęcie sprawy:

 • Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek,
 • Aktualna (ważna 6 miesięcy) kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz z graficznie przedstawionym planowanym sposobem zagospodarowania działki – zaznaczone granice terenu objętego wnioskiem, granice oddziaływania oraz planowania zagospodarowania działki),
 • Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej,
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (wyłącznie w przypadku inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko),
 • Inne – np. pełnomocnictwo, upoważnienie,

Opłaty:

 • 598 zł - (opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).
 • Zwolnienie z opłaty skarbowej - w przypadku wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkowania wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy
 • 17 zł - w przypadku pełnomocnictwa /upoważnienia /prokury (nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, rodzeństwu); W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie złożenia przelewu.

  Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie tut. Urzędu (Ip. pok. nr 35) lub bezgotówkowo na rachunek Gminy Pokój:
  Bank Spółdzielczy w Namysłowie O/Pokój Nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004
  Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty tj. z chwilą złożenia wniosku.

Termin załatwienia sprawy:

 • 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
 • Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa, dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy:

 • Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 • Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 • Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Wobec powyższego zrzeczenie się przez stronę postępowania prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe:

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w nieprzekraczalnym terminie, nie krótszym niż 7 dni – zgodnie z art. 64 §2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy.
 • Dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi nieruchomości.
 • Decyzję o warunkach zabudowy należy uzyskać w przypadku planowania inwestycji na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 • Gmina Pokój posiada aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój, wsi Zieleniec.

Formularze do pobrania:

KLAUZULA INFORMACYJNA