Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup fabrycznie nowego sprzętu traktorka, podkaszarki i kosiarki spalinowej wraz z dostawą

Pokój, dnia 28 kwietnia 2021 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup fabrycznie nowego sprzętu traktorka, podkaszarki i kosiarki spalinowej wraz z dostawą

 

Gmina Pokój, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. Poz. 2019 z późn. zm.).

 

 

1. Zamawiający:

nazwa: Gmina Pokój

adres: ul. Sienkiewicza 8

46 – 034 Pokój

adres do korespondencji: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8,

46-034 Pokój

strona internetowa: www.bip.gminapokoj.pl

adres e-mail ug@gminapokoj.pl

faks: 77 469 30 97 wew. 22

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16311100-9

 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa fabrycznie nowych sprzętów:

traktorka ogrodowego, podkaszarki i kosy spalinowej.

 1. Przedmiot zapytania ofertowego został podzielony na trzy części zamówienia:

 

I część traktorek ogrodowy do koszenia trawy- 1sztuka

Dane techniczne:

silnik: dwucylindrowy o mocy 22 KM

szerokość koszenia w przedziale: 90-110cm

wysokość koszenia: od 25/30 mm do nie mniej niż 80 mm

pojemność silnika: nie mniejsza niż 700 cm3

pojemność zbiornika paliwa: nie mniej niż 7l

rodzaj przekładni: hydrostatyczna

pojemność kosza: nie mniejsza niż 200l

rodzaj paliwa: benzyna

funkcja mulczowania

 

II część podkaszarka – 1 sztuka

Dane techniczne:

moc kW: nie mniej niż 2 kW

stand. narz. tnące: głowica żyłkowa, automatyczna regulacja długości żyłki

pojemność skokowa: nie mniej niż 40 cm3

pojemność zbiornika paliwa: nie mniej niż 0,70l nie więcej niż 1l

ciężar: nie mniej niż 7 kg i nie więcej niż 10kg

Wymiary:

długość całkowita : nie mniej niż 165cm

funkcja pracy w trybie zimowym

system antywibracyjny

przycisk awaryjny STOP

Wyposażenie:
Szelki, ergonomiczny uchwyt oburęczny, filtr powietrza, filtr powietrza, okulary, tarcza tnąca okrągła do trawy wykonana ze stali, żyłka minimum 200m.

 

III część kosiarka spalinowa- 1 sztuka

Dane techniczne:

moc znamionowa: nie mniej niż 3,6kW

szerokość koszenia: nie mniej niż 45cm

wysokość koszenia: od minimum 25 do minimum 70mm

regulacja wysokości koszenia minimum 8 stopni

pojemność silnika: 160-196cm3

wyrzut: boczny/tylny

kosz: tak

łożyska kół: tak

układ napędowy: tak – minimum 3 stopniowy

pojemność kosza: nie mniej niż 50l

rozrusznik ręczny

obudowa: stalowa antykorozyjna

Dwustopniowo regulowany,ergonomiczny, składany uchwyt

 

 

3. Zamawiający dzieli zamówienie na 3 części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części W celu złożenia oferty Wykonawca wypełnia odpowiednią część w formularzu ofertowym. W każdej części zostanie wybrana oferta z najkorzystniejsza ceną.

 

4. Towary powinny spełniać normy polskie i europejskie, posiadać certyfikaty, karty produktów, być w kl. I.Ponadto wykonawca powinien przeszkolić wyznaczoną przez Zamawiającego osobę z zakresu obsługi sprzętu. Wykonawca dołączy instrukcje obsługi sprzętu.

 

5. Termin realizacji zamówienia:

Do 20.05.2021 r.

 

6. Gwarancja:

Wykonawca udzieli 24 miesiące gwarancji na dostarczony sprzęt.

 

7. Kryterium oceny oferty według następującej formuły:

 

Cena 100%

 

8. Inne istotne warunki zamówienia:

Oferta powinna zawierać ofertę cenową (brutto) i zwierać wszystkie składniki kostnotwórcze w tym: koszty dostawy do zamawiającego, gwarancji, szkoleń z obsługi sprzętu itd.

 

9. Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przygotować i złożyć w terminie do 11.05.2021 r. do godziny 10.00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój Sekretariat - decyduje data wpływu do urzędu

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z napisem: „Oferta na zakup fabrycznie nowego sprzętu traktorka, podkaszarki i kosiarki spalinowej wraz z dostawą”

 

10. Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podstawą wystawienia faktury będzie Bezusterkowy protokół odbioru sprzętu.

 

11. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

 

12.Termin związania ofertą: 30 dni

 

13. Osoba do kontaktu:

W sprawie zapytania ofertowego osobą do kontaktu jest: Pani Ewa Bedka tel. 774693080 wew. 30, adres mail: e.bedka@gminapokoj.pl

 

14. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres IOD Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, poczty elektronicznej na adres , kontakt telefoniczny 774693080 w. 36

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

   1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 5. posiada Pani/Pan:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacja o ograniczeniach danych osobowych:

1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych in formacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3roz porządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z załącznikami).

Jednocześnie Urząd Gminy Pokój przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 

15. Załączniki do postępowania ofertowego:

 

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1: ODTFormularz oferty KOSIARKI.odt

2. Wzór umowy: DOCUmowa KOSIARKI.doc

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając