Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Pokój”

Pokój, 29.04.2021 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wykonanie zadania pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Pokój”

 

Gmina Pokój, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. Poz. 2019 z późn. zm.).

 

 

1. Zamawiający:

nazwa: Gmina Pokój

adres: ul. Sienkiewicza 8

46 – 034 Pokój

adres do korespondencji: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8,

46-034 Pokój

strona internetowa: www.bip.gminapokoj.pl

adres e-mail ug@gminapokoj.pl

faks: 77 469 30 97 wew. 22

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg,

45233141-9 – roboty w zakresie konserwacji dróg

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Pokój obejmujący następujące części:

 1. Część 1 – wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno – asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco, polegające na:

  - wycięciu (wyfrezowaniu) uszkodzonej nawierzchni i oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym miejsca przewidywanej naprawy (ubytku)

  - posmarowaniu emulsją bitumiczną krawędzi remontowych nawierzchni,

  - wypełnieniu ubytków nawierzchni masą mineralno asfaltową na gorąco o średniej grubości 4 cm oraz zawałowanie walcem ułożonej warstwy,

  - w przypadku gdy ubytek znajduje się w sąsiedztwie urządzeń kanalizacyjnych lub wodociągowych należy wyregulować je do wysokości umożliwiającej spływ wody deszczowej,

  - uzupełnienie ubytku w nawierzchni po wycięciu (wyfrezowaniu) uszkodzonej nawierzchni i oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym w ciągu 2 dni. Szacowana wielkość zamówienia wynosi 300 m2. Jednostka obmiaru 1 m2.

 2. Ponadto przed ułożeniem masy Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego oznakowania znakami i elementami bezpieczeństwa miejsc przygotowanych do uzupełnienia ubytku celem ich zabezpieczenia.

Część 2 - remont przy użyciu remontera typu PATCHER, usunięcie spękań poprzecznych i podłużnych, oczyszczenie jezdni z zanieczyszczeń płynnych i cząstek gruntu, oczyszczenie szczelin sprężonym powietrzem, wypełnienie ubytków mieszanką grysowo – emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb technologicznych, posypanie suchym grysem. Szacowana wielkość zamówienia wynosi 40 ton. Jednostka obmiaru 1 tona.

 

Przedmiot zapytania ofertowego będzie wykonywany w oparciu o pisemne zapotrzebowanie określające zakres robót i ich lokalizację


 

Zamawiający dzieli zamówienie na 2 części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. W celu złożenia oferty Wykonawca wypełnia odpowiednią część w formularzu ofertowym. W każdej części zostanie wybrana oferta z najkorzystniejsza ceną.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

 

Część 1 – do 10.06.2021 r.

Część 2 – do 10.06.2021 r.

 

4. Kryterium oceny ofert:

 

Cena 100%

 

5. Sposób przygotowania oferty:

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty Załącznik nr 1.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i podpisanej przez osobę upoważnioną.

Oferta powinna zawierać oferowaną cenę (brutto) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem oferty. Cena winna zawierać wszystkie składniki mające wpływ na realizację zadania m.in.: materiał, praca i transport sprzętu, rozładunek i załadunek materiału, oznakowanie miejsca wykonywania robót, prace porządkowe oraz inne prace rozpoznane przez wykonawcą we własnym zakresie niezbędne do realizacji zamówienia.

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie z napisem „Oferta na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Pokój i”

 

6. Sposób i termin złożenia ofert:

 

Ofertę należy przygotować i złożyć w terminie do 7.05.2021 r. do godziny 15.00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój Sekretariat - decyduje data wpływu do urzędu.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z napisem:Oferta na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Pokój

 

7. Gwarancja:

 

Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

8. Warunki płatności:

 

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podstawą wystawienia faktury będzie Bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia z obmiarem wykonanych robót.

 

9. Informacje dodatkowe:

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

 

10.Termin związania ofertą: 30 dni

 

11.Osoba do kontaktu:

 

W sprawie zapytania ofertowego osobą do kontaktu jest: Beata Baron tel. 774693080 wew. 41, adres mail: drogi

 

12. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres IOD Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, poczty elektronicznej na adres , kontakt telefoniczny 774693080 w. 36

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

   1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 5. posiada Pani/Pan:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacja o ograniczeniach danych osobowych:

1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych in formacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3roz porządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z załącznikami).

Jednocześnie Urząd Gminy Pokój przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 

 

PDFzałącznik 1 oferta.pdf

PDFzałącznik 2 umowa.pdf

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając