Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem: lokal użytkowy zlokalizowany na działce nr 112/1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00071374/0

Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem: lokal użytkowy zlokalizowany na działce nr 112/1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00071374/0

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
lokal użytkowy znajdujący się na działce nr 112/1, k.m.1, obręb Zieleniec, KW OP1U/00071374/0, gmina Pokój, woj.opolskie

a). Powierzchnia użytkowa: 153,50 m2

b).Opis nieruchomości- lokal użytkowy po nieczynnej Stacji Uzdatniania Wody w Zieleńcu, do remontu. Działka znajduje się na obszarze chronionym na postawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Nieruchomość położona jest w środku wsi w pobliżu drogi wojewódzkiej relacji Opole-Namysłów.

c) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania-

Obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec uchwalonego uchwałą nr XXXIII/250/2009r Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009r, (Dz. Urz. Woj. Op. nr 59 poz 986 z dnia 31.07.2009r) nieruchomość przeznaczona na cele: magazynowe, warsztat, usługi socjalno-administracyjne związane z eksploatacją ujęcia i zarządzaniem sieciami.

Najemca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko dostosować przedmiot najmu do prowadzonej działalności. Ulepszenia lokalu użytkowego poniesione przez najemcę nie będą odliczane z czynszu. Lokale użytkowe nie mogą być wykorzystywane niezgodnie z umową ani na cele mieszkaniowe.

d. Termin i forma zagospodarowania nieruchomości

Najem na czas nieoznaczony

e. Forma objęcia nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony

f. Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości i ich aktualizacja

Wysokość czynszu z tytułu najmu zostanie ustalona w drodze przetargu. Cena wywoławcza 76,75 zł netto miesięcznie. Zmiana stawki następowała będzie zgodnie z zapisami zawartymi w umowie najmu i niezależnie od ewentualnych zmian stawki czynszu wprowadzanych zarządzeniami Wójta, będzie on waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły.

g. Termin wnoszenia opłat czynszowych z tytułu najmu - 10-go każdego miesiąca (z góry).

h. Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest uiszczać miesięczne opłaty niezależne od wynajmującego za świadczenia dodatkowe, a także w wyznaczonych terminach wpłacać podatek od nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji podatkowej.

i).Obciążenia nieruchomości–brak

j). Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość– brak.

 

Wywieszono na okres 4.05.2021 r. - 25.05.2021 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.bip.gminapokoj.pl, www.gminapokoj.pl. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

Barbara Zając

/-/

Wójt Gminy Pokój