Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie osób którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 405/1, k.m. 2, obręb Domaradz o wydanym postanowieniu

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.6220.03.2019/2021

                                                                                                                                                                                Pokój, 2 lipca 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735,) w związku w związku art. 74 ust. 3 f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 405/1, k.m. 2, obręb Domaradz że w dniu 2 lipca 2021 r. na wniosek złożony przez pełnomocnika spółki Elektrownia PV 45Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 399 (obręb 0027) w miejscowości Domaradz, Gmina Pokój” wydane zostało postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki zawartej w ww. decyzji

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zgodnie z art. 74 ust ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2017, poz. 1405) , w tym :

3f. Nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

3g. Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć sytuację, w której:

1) dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone;

2) nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

3h. Przez nieujawniony stan prawny należy rozumieć sytuację, w której rejestry lub ewidencje właściwe dla ustalenia osób, o których mowa w ust. 3a, nie zawierają danych umożliwiających ich ustalenie, w szczególności danych osobowych, w tym adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Zgodnie z Art. 49. kodeksu postępowanie administracyjnego § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższy zażalenie na niniejsze postanowienie można wnosić za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój ww. strony postępowania mogą wnosić od dnia 17.07.2021 do 23.07.2021 r.

Z wydanym postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój w biurze nr 40, w godzinach pracy Urzędu -t.j. (t.j. pn.-pt.7.30 - 15.30).

 

                                                                                                                            Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                  /-/

                                                                                                                           Barbara Zając

 

 

Otrzymują:

  1. strony postępowania o nieuregulowanym stanie prawnym działki 405/1, k.m. 2, obręb Domaradz

  2. a/a