Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup sprzętu gastronomicznego wraz z dostawą w miejscowości ŁADZA, GMINA POKÓJ

Pokój, dnia 6 sierpnia 2021 r.

Informacja z wyboru ofert

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 14 lipca 2021 r. na nowy sprzęt gastronomiczny wraz z dostawą, wpłynęły 4 oferty.

Najkorzystniejsza oferta na czajniki, frytownicę i grilla elektrycznego została złożona przez firmę DRZEWIARZ-BIS, ul. Kardynała Wyszyńskiego 46A, 87-600 Lipno, cena wykonania zamówienia została określona przez oferenta na:

- czajniki - 100,86 zł,

- frytownicę - 633,45 zł,

- grill elektryczny - 820,41 zł.

Najkorzystniejsza oferta na podgrzewacze gastronomiczne i termosy została złożona przez firmę IBD, ul. Długa 42A, 84-353 Mosty, cena wykonania zamówienia została określona przez oferenta na:

- podgrzewacze - 261,03 zł,

- termosy - 1 016,23 zł.

Najkorzystniejsza oferta na kuchenkę mikrofalową i patery została złożona przez firmę GASTROTEKA Anna Wirkus, ul. 3 Maja 17/L1, 84-200 Wejherowo, cena wykonania zamówienia została określona przez oferenta na:

- kuchenka mikrofalowa - 276 zł,

- patery - 872,32 zł.

Oferty spełniają wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zamierza zawrzeć z w/w podmiotami umowę na sprzęty gastronomiczne wraz z dostawą.

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając


Pokój, dnia 14 lipca 2021 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup fabrycznie nowego sprzętu gastronomicznego wraz z dostawą

 

Gmina Pokój, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. Poz. 2019 z późn. zm.).

 

1. Zamawiający:

nazwa: Gmina Pokój

adres: ul. Sienkiewicza 8

46 – 034 Pokój

adres do korespondencji: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8,

46-034 Pokój

strona internetowa: www.bip.gminapokoj.pl

adres e-mail ug@gminapokoj.pl

faks: 77 469 30 97 wew. 22

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

39715100-8 Elektryczne podgrzewacze wody, natychmiastowe lub akumulacyjne oraz grzałki nurnikowe.

39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

42214110-3 Grille

39711362-4 Kuchenki mikrofalowe

39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

39722000-9 Części piecyków, kuchenek, podgrzewaczy oraz sprzętu gospodarstwa domowego

39221150-3 Termosy

 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego został podzielony na 7 części zamówienia.

 2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa fabrycznie nowych sprzętów:

  - 2 szt. czajników elektrycznych,

  - frytownicy,

  - grilla elektrycznego,

  - kuchenki mikrofalowej,

  - 8 szt. pater na owoce i ciasto (2 szt, 3-poziomowe, 2 szt. 2-poziomowe, 4 szt. zamykane jednopoziomowe),

  - 2 szt. podgrzewaczy na paliwo żelowe,

  - 2 szt. termosów.

 

 1. Czajnik:

  - czajnik elektryczny,

  - pojemność nie mniejsza niż 1,7l

  - antypoślizgowa podstawa,

  - filtr antyosadowy,

  - wskaźnik poziomu wody,

  - automatyczne wyłączenie po zagotowaniu.

   

 2. Frytownica:

  - frytkownica dwukomorowa,

  - pojemność nie mniejsza niż 5l (2x5l),

  - materiał wykonania: stal nierdzewna,

  - regulacja temperatury,

  - nienagrzewający się uchwyt,

  - długość: nie mniej niż 35cm,

  - szerokość: nie mniej niż 40cm,

  - wysokość: nie mniej niż 30cm.

   

 3. Grill elektryczny:

  - grill elektryczny,

  - grill na nóżkach,

  - materiał wykonania: stal nierdzewna,

  - regulacja temperatury,

  - pokrywa z nie nagrzewającym się uchwytem,

  - wyjmowana płyta grillowa,

  - długość rusztu: minimum 40,

  - szerokość rusztu: minimum 30.

   

 4. Kuchenka mikrofalowa:

  - otwieranie drzwi: na bok,

  - otwieranie manualne,

  - liczba stopni mocy: minimum 5,

  - pojemność: nie mniej niż 20l,

  - szklany, obrotowy talerz,

  - sygnał dźwiękowy końca pracy,

  - timer,

  - funkcja rozmrażania.

   

 5. Patery:

  a) 2 szt. pater na owoce:

  - poziomy: 3,

  - materiał wykonania: stal nierdzewna,

  - kształt: okrągły,

  - średnica poziom 1: minimum 300mm,

  - średnica poziom 2: minimum 400mm,

  - średnica poziom 3: minimum 500mm.

   

  b) 2 szt. pater na owoce:

  - poziomy: 2,

  - materiał wykonania: stal nierdzewna,

  - kształt: okrągły,

  - średnica poziom 1: minimum 210mm,

  - średnica poziom 2: minimum 250mm.

   

  c) 4 szt. pater na ciasto:

  - talerz szklany,

  - patera zamykana przykrywą.

 

 1. Podgrzewacz gastronomiczny:

  - pojemność: minimum 9l,

  - uchwyt do przenoszenia,

  - 2 pojemniki na pastę/żel,

  - materiał wykonania: stal nierdzewna,

  - zdejmowana pokrywa,

  - długość: nie mniej niż 55cm,

  - szerokość: nie mniej niż 35cm,

  - wysokość: nie mniej niż 20cm,

  - pojemność pojemnika na wodę: minimum 6l.

   

 2. Termos:

  - pojemność: 25l,

  - materiał wykonania: stal nierdzewna,

  - minimum 5 zatrzasków,

  - czas trzymania ciepła: minimum 6 godzin,

  - uchwyt na pokrywie,

  - ergonomiczne uchwyty transportowe.

 

3. Zamawiający dzieli zamówienie na 7 części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. W celu złożenia oferty Wykonawca wypełnia odpowiednią część w formularzu ofertowym. W każdej części zostanie wybrana oferta z najkorzystniejsza ceną.

 

4. Towary powinny spełniać normy polskie i europejskie, posiadać certyfikaty, karty produktów, być w kl. I. Ponadto wykonawca powinien przeszkolić wyznaczoną przez Zamawiającego osobę z zakresu obsługi sprzętu. Wykonawca dołączy instrukcje obsługi sprzętu.

 

5. Termin realizacji zamówienia:

Sprzęt należy dostarczyć do miejscowości Ładza, ul. Reymonta 6, 46-034 Pokój

w terminie do 31.10.2021 r.

 

6. Kryterium oceny ofert:

Cena 100%

 

7. Sposób i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty Załącznik nr 1.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i podpisana przez osobę upoważnioną.

Oferta powinna zawierać oferowaną cenę (brutto) przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem oferty.

Ofertę należy przygotować i złożyć w terminie do 23.07.2021 r. do godziny 15.00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój Sekretariat - decyduje data wpływu do urzędu.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z napisem: „Oferta na sprzęt gastronomiczny wraz z dostawą

 

8. Gwarancja:

Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

9. Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

 

10. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

 

11.Termin związania ofertą:

30 dni

 

12.Osoba do kontaktu:

W sprawie zapytania ofertowego osobą do kontaktu jest: Pani Ewa Bedka tel. 774693085 wew. 30, adres mail: ,

 

13. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres IOD Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, poczty elektronicznej na adres , kontakt telefoniczny 774693080 w. 36

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

   1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 5. posiada Pani/Pan:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacja o ograniczeniach danych osobowych:

1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych in formacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3roz porządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z załącznikami).

Jednocześnie Urząd Gminy Pokój przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

ODTZałącznik nr 2 - Wzór umowy.odt
ODTZałącznik nr 1 - Formularz oferty.odt