Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie altany drewnianej o powierzchni 32m2 w miejscowości KROGULNA, gmina Pokój.

Pokój, dnia 27.07.2021 r.

Informacja z wyboru ofert


 

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 14 lipca 2021 r., wpłynęły 2 oferty.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę IRBUD Usługi Stolarskie Ciesielskie, Budowlane Ireneusz Zajączkowski, ul. Wrocławska 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, cena wykonania zamówienia została określona przez oferenta na 15 990,00 zł brutto.

Oferta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zamierza zawrzeć z w/w podmiotem umowę na wykonanie altany drewnianej o powierzchni 32m2 w miejscowości Krogulna.


 

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając

 

 


Pokój, dnia 14.07.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie altany drewnianej o powierzchni 32 m2 w miejscowości Krogulna, gmina Pokój.

Gmina Pokój, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).

1. Zamawiający:

nazwa: Gmina Pokój

adres: ul. Sienkiewicza 8

46 – 034 Pokój

adres do korespondencji: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8,

46-034 Pokój

strona internetowa: www.bip.gminapokoj.pl

adres e-mail ug@gminapokoj.pl

faks: 77 469 30 97 wew. 22

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45211320-8 – Roboty budowlane w zakresie altan

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie drewnianej altany o powierzchni 32 m2 w miejscowości Krogulna w gminie Pokój według poniższej specyfikacji:

 1. Altana drewniana w miejscowości Krogulna nr działki 143 k.m. 1 ob. Krogulna

  - altana o powierzchni 32 m2 ,

  - wykonana z drewna świerkowego lub sosnowego,

  - altana w kształcie prostokąta 8 m x 4 m,

  - dach dwuspadowy o kącie nachylenia 25o – 35o,

  - kryty blachodachówką,

  - podbitka,

  - rynny wg rozwiązań systemowych,

  - wysokość słupów nośnych do 2,50 m,

  - słupy nośne 13 cm x 13 cm,

  - wysokość do kalenicy maksymalnie do 4 m,

  - balustrada na wysokości do 1,20 m,

  - ażurowa ściana z jednej lub trzech stron do ustalenia z Zamawiającym,

  - ściana ażurowa wykonana z kantówki 2,5 x 5 cm,

  - dwukrotnie zaimpregnowana drewnochronem i lakierem,

  - zamontowana na stopniach fundamentowych i zakotwiona na stałe do gruntu,

  - przygotowanie gruntu pod kotwienie,

  - transport,

  - montaż.

3. Termin realizacji zamówienia:

Altanę wraz z niezbędnymi robotami w miejscowości Krogulna należy wykonać w terminie do 31.10.2021 r.

Zamawiający nie przygotuje terenu pod montaż, nie zapewni dostępu do wody, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków, monitorowanego, ogrodzonego placu na potrzeby organizacji zaplecza.

4. Kryterium oceny ofert:

Cena 100%

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty Załącznik nr 1.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i podpisana przez osobę upoważnioną.

Oferta powinna zawierać oferowaną cenę (brutto) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem oferty.

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie z napisem „Oferta na wykonanie altany drewnianej o powierzchni do 32m2 w miejscowości Krogulna

6. Sposób i termin złożenia ofert:

Ofertę należy przygotować i złożyć w terminie do 23.07.2021 r. do godziny 15.00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój Sekretariat - decyduje data wpływu do urzędu.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie altany drewnianej o powierzchni 32m2 w miejscowości Krogulna

7. Gwarancja:

Wykonawca udzieli 24 miesiące gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia.

8. Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

9. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

10.Termin związania ofertą:

30 dni

11.Osoba do kontaktu:

W sprawie zapytania ofertowego osobą do kontaktu jest: Pani Dominika Wojczyk tel. 774693085 wew. 41, adres mail:

12.Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

13. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres IOD Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, poczty elektronicznej na adres , kontakt telefoniczny 774693080 w. 36

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

  1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 5. posiada Pani/Pan:

 6. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 7. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

 8. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

 9. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 10. nie przysługuje Pani/Panu:

 11. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 12. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 13. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacja o ograniczeniach danych osobowych:

1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych in formacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3roz porządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z załącznikami).

Jednocześnie Urząd Gminy Pokój przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertyPDFZałącznik nr 1 - formularz oferty.pdf

Załącznik nr 2 - Wzór umowyPDFzałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf