Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębach: Lubnów, Fałkowice, Domaradz, Krogulna, Zieleniec, Ładza, Pokój

Wójt Gminy Pokój ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony następujących nieruchomości:


 

lp.

Położenie nieruchomości

powierzchnia do wydzierża-wienia w m2

Nr działki, nazwa obrębu, nr KW

Opis nieruchomości z przeznaczeniem na dzierżawę

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego – na miesiąc

Wadium

Postąpienie

Okres dzierżawy

Termin przetargu

1

Lubnów, przy drodze powiatowej Nr 1349 O

1087,0 m2

dz. nr 228/7 k.m.2, obręb Lubnów,

KW: OP1U/00070873/1

Działka niezabudowana Grunty orne RVI,

Pastwiska PsV,

Grunty orne RV;

1) dzierżawa gruntu na cele rolnicze

2) dzierżawa gruntu na cele rekreacyjne

1) 80 zł netto za hektar – 8,70 zł / 0,1087 ha

2) 10 zł od ara – 108,70 zł/10,87 a

10 zł

1 zł

nieoznaczony

20.08.2021 r. o godz. 10:00

2

Fałkowice, przy drodze powiatowej Nr 1349 O

4000,0 m2

dz. nr 78 k.m.1, obręb Fałkowice, KW: OP1U/00072538/5

Działka zabudowana stodołą, Grunty orne RV, Łąki trwałe ŁIV, Grunty pod rowami W, Grunty rolne zabudowane B-RV,

1) dzierżawa gruntu na cele rolnicze

1) 80 zł netto za hektar – 32 zł/0,4 ha

10 zł

1 zł

nieoznaczony

20.08.2021 r. o godz. 10:30

3

Jagienna, przy drodze gminnej transpotru rolniczego i leśnego

7700,0 m2

dz. nr 505/1 k.m. 2, obręb Domaradz, KW: OP1U/00054621/2

Działka niezabudowana, grunty orna RVI, RV, łaki trwałe ŁIV

1) dzierżawa gruntu na cele rolnicze,

2) dzierżawa gruntu na cele rekreacyjne

1) 80 zł netto za hektar – 61,60 zł/0,77ha

2) 10 zł od ara – 770 zł/77a

10 zł

1 zł

nieoznaczony

20.08.2021 r. o godz. 11:00

4

Krogulna przy drodze wojewódzkiej nr 454 (obok przystanku autobusowego)

5 m2

dz. nr 214/2 km.2 obręb Krogulna Kw OPU/00071434/9

Działka niezabudowana klaso użytek B – ŁIV

dzierżawa gruntu pod pojemnik na używaną odzież

4 zł netto za m2 - 20 zł/5m2

10 zł

1 zł

nieoznaczony

20.08.2021 r. o godz. 11:30

5

Zieleniec pas drogi wewnętrznej ( naprzeciwko cmentarza gminnego)

5 m2

dz. nr 103 km.1 obręb Zieleniec Kw OP1U/00083188/6

Działka droga gminna wewnętrzna

 

dzierżawa gruntu pod pojemnik na używaną odzież

4 zł netto za m2 20 zł/5m2

10 zł

1 zł

nieoznaczony

20.08.2021 r. o godz. 11:45

6

Ładza centrum wsi (ul. Reymonta)

5 m2

dz. nr 122 km.1 obręb Ładza KwOP1U/00083185/5

Działka droga gminna wewnętrzna

dzierżawa gruntu pod pojemnik na używaną odzież

4 zł netto za m2 - 20 zł/5m2

10 zł

1 zł

nieoznaczony

20.08.2021 r. o godz. 12:00

7

Pokój centrum wsi (ul. Kościelna )

10 m2

dz. nr 248/142 km.2 obręb Pokój KwOP1U/00083296/6

Działka droga gminna wewnętrzna

dzierżawa gruntu pod pojemnik na używaną odzież

4 zł netto za m2 – 40 zł/10m2

10 zł

1 zł

nieoznaczony

20.08.2021 r. o godz. 12:15

8

Pokój centrum wsi (ul. 1-go Maja)

10 m2

dz. nr 1261/191km.1 obręb Pokój KwOP1U/00061696/0

Działka rolna

klaso użytek RV, RVI

dzierżawa gruntu pod pojemnik na używaną odzież

4 zł netto za m2 - 40 zł/10m2

10 zł

1 zł

nieoznaczony

20.08.2021 r. o godz. 12:30

9

Działka przy drodze gminnej Domaradz- Paryż

9300 m2

dz. nr 983 k.m. 3 obręb Domaradz

KW OP1U/00054621/2

Działka rolna RV, RVI, IVa

dzierżawa gruntu na cele rolnicze,

80 zł netto za hektar – 74,40 zł / 0,93 ha

10 zł

1 zł

nieoznaczony

20.08.2021 r. o godz. 12:45

10

Działka w Pokoju w pobliżu ul. Winna Góra

(brak bezpośredniego dostępu do drogi)

34800 m2

dz. 221/3 k.m.5

obręb Pokój

KW OP1U/00071602/8

Działka rolna

grunty orne RVI, pastwiska PsVI

dzierżawa gruntu na cele rolnicze

80 zł netto za hektar – 278,40 zł / 3,48 ha

10 zł

1 zł

nieoznaczony

20.08.2021 r. o godz. 13:15

11

Działka w Paryżu przy drodze nr 101605 O

2600 m2

dz. nr 1091 k.m.3 obręb Domaradz

KW OP1U/00054621/2

Dziełka rolna grunty orne RV, RVI

dzierżawa gruntu na cele rolnicze

80 zł netto za hektar – 20,80 zł / 0,26 ha

10 zł

1 zł

nieoznaczony

20.08.2021 r. o godz. 13:45


 

Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.

Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.

Zmiana stawki następowała będzie zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i niezależnie od ewentualnych zmian stawki czynszu wprowadzanych zarządzeniami Wójta. Czynsz będzie waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły.

Termin wnoszenia opłat czynszowych z tytułu dzierżawy - 10-go każdego miesiąca (z góry).

Oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany jest wpłacać podatek od nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji podatkowej.


2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego miesięcznie – podana w kolumnie nr 6 powyższej tabeli

3. Udział w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium wynosi 10 zł /słownie: dziesięć złotych i należy wpłacić najpóźniej do dnia 17.08.2021r. do godz. 15.00 w formie pieniężnej na rachunek nr 23 8890 1066 0000 0299 2004 0008 W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium na dzierżawę działki nr (podać nr działki do dzierżawy i miejscowość)” oraz dane oferenta (imię i nazwisko/nazwa firma/adres). Datą dokonania wpłaty wadium w formie pieniężnej jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Dowodem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest potwierdzenie z banku. Wadium zwraca się po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, a uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3-ch dni na rachunek wpłacającego.

Uczestnik przetargu, którego wadium wpłynie na konto tut. Gminy Pokój w terminie późniejszym, nie będzie dopuszczony do przetargu.

4. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Termin przetargu – 20.08.2021 r. o godz. podanych w kolumnie nr 10 powyższej tabeli

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, Sala Ślubów

6. Kryteria wyboru oferty:

Najwyższa proponowana cena czynszu dzierżawnego na miesiąc za m2/a/ha w zł netto

7. Skutki uchylania się od zawarcia umowy dzierżawy:

Wadium przepada, a organizator może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli osoba, która przetarg wygra nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora do zawarcia umowy dzierżawy.

8. Podana cena wywoławcza również nie obejmuje:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,

9. Oględzin przedmiotu przetargu można dokonać w każdym czasie, a przy udziale pracownika Urzędu GminyPokój w godzinach od 7:30 do 15:30.

10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

11. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

12. Informacje dodatkowe: O terminie zawarcia umowy uczestnik, który wygrał przetarg zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku najmu nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i najem nieruchomości. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na najem nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na dzierżawę nieruchomości).

Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za stawkę czynszu ustaloną w przetargu.

W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające dzierżawić nieruchomość zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.gminapokoj.pl i bip.gminapokoj.pl, a także tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.


 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.


 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając