Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. OCHRONY POWIETRZA – GMINNY KOORDYNATOR POP

ppp.jpeg

Załącznik do Zarządzenia Nr OR. I.120.11.2021

Wójta Gminy Pokój z dnia 9 sierpnia 2021 r.


 

Pokój, 12 sierpnia 2021 r.

WÓJT GMINY POKÓJ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
PODINSPEKTORA
DS. OCHRONY POWIETRZA – GMINNY KOORDYNATOR POP
W URZĘDZIE GMINY POKÓJ W REFERACIE PLANOWANIA I REALIZACJI STRATEGII GMINNEJ

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

I. Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;

 2. Posiadanie wykształcenia wyższego, preferowane o profilu technicznym z zakresu inżynierii środowiska, specjalizacja: gospodarka energią lub inne z zakresu ochrony środowiska, energetyki, źródeł ciepła, odnawialnych źródeł energii, budownictwa lub pokrewne;

 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 4. Umiejętność pracy z wykorzystaniem standardowych aplikacji biurowych, dobra obsługa komputera, w tym aplikacji biurowych: Pakiet MS OFFICE lub pokrewnych.

 5. Znajomość aktualnej wersji ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

 6. Znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego;

 7. Gotowość podnoszenia kwalifikacji – stanowisko wiąże się z koniecznością odbycia obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych;

 8. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 9. Pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 10. Dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

   

II. Wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 1. Prawo jazdy kat. B oraz możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych;

 2. Umiejętność szybkiego uczenia się (ciekawość, syntetyczne myślenie, formułowanie wizji, planowanie, nastawienie na realizację celów);

 3. Elastyczność i dyspozycyjność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie;

 4. Kreatywność i samodzielność, nieszablonowe myślenie, podejmowanie inicjatyw;

 5. Komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań, umiejętność pracy w zespole;

 6. Rozumienie podstawowych praw fizycznych i chemicznych;

 7. Rozumienie podstaw ekologii, w tym zjawisk i interakcji zachodzących w środowisku;

 8. Znajomość ogólnej sytuacji środowiskowej i stanu jakości powietrza w Polsce;

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Zadania główne:

 1. zdefiniowanie indywidualnego planu działania programu ochrony powietrza (gminnego programu ograniczenia niskiej emisji) wraz z jego harmonogramem;

 2. utworzenie gminnego programu ochrony powietrza;

 3. aktualizacja gminnego programu ochrony powietrza służącego poprawie jakości powietrza zawartego w Planie gospodarki niskoemisyjnej;

 4. nadzór nad prawidłowym wdrażaniem przyjętego w gminie programu ochron powietrza poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych;

 5. pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego;

 6. pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisje zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie ;

 7. pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnianiu wniosku o dotację;

 8. udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynków (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną);

 9. prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści wynikających z wymiany źródeł ciepła;

 10. współpraca z władzami gminy stanowiąc wsparcie wójta w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza, dostarczanie wsparcia decydentom, informowanie i angażowanie władz gminy;

 11. monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania, rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu;

 12. przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu ds. Realizacji Projektu LIFE UMWO;

 13. stała współpraca z Zespołem ds. Realizacji Projektu LIFE

 14. zarządzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do Gminnego Koordynatora POP w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami;

 15. współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza

 16. aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie:

 17. stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach;

 18. udział w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych dla Gminnych Koordynatorów Pop organizowanych przez Zespół ds. Realizacji Projektu LIFE UMWO;

 19. realizacja w 100% zadań związanych z realizacją Projektu „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”.

 

2) Zakres samodzielności na stanowisku: pełna na podstawie upoważnień i pełnomocnictw

do załatwiania spraw.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przystąpieniu do konkursu wraz z listem motywacyjnym;

 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 3. Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe;

 4. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie;

 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszego ogłoszenia;

 6. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne, za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

 7. Oświadczenie kandydata o tym, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych;

 8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym podinspektora w administracji publicznej;

 9. Kserokopia prawa jazdy;

 10. W przypadku osoby niepełnosprawnej kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;

 11. Do dokumentów aplikacyjnych mogą być dołączone referencje, zaświadczenia potwierdzające umiejętności;

 12. W przypadku posiadania dokumentów w języku obcym należy je poddać tłumaczeniu przez biegłego tłumacza i dołączyć odpis tłumaczenia do dokumentu tłumaczonego;

 13. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Urząd Gminy Pokój danych osobowych kandydata do celów rekrutacyjnych oraz oświadczenie o posiadaniu wiedzy, że te dane są do wglądu i można je uzupełniać i poprawiać;

Wszelkie składane kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który wystawił dokument źródłowy lub przez kandydata. Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być opatrzone jego własnoręcznym podpisem.

V. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu, w toku których dokonywana jest ocena kandydatów, będą obowiązywały następujące zagadnienia:

 1. Znajomość aktualnej wersji ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

 2. Znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska;

 3. Umiejętność pracy w zespole, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, kultura osobista.

VI. Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Pełny wymiar czasu pracy;

 2. Miejsce pracy – Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój (stanowisko pracy znajduje się na parterze (w budynku brak jest windy);

 3. Okres zatrudnienia będzie obejmował okres realizacji projektu – przewidywany termin zakończenia projektu 31.07.2022 r.

 4. Praca w budynku i w terenie, w wymiarze przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy;

 5. Praca przy komputerze, oświetlenie stanowiska pracy światłem dziennym i sztucznym;

 6. Bezpieczne warunki pracy.

 

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu lipcu 2021 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Pokój, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony bez przeprowadzania kolejnego naboru z zastrzeżeniem punktu VI 3.

 

IX. Warunki składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, lub pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds ochrony powietrza -Gminny Koordynator POP w Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej” w terminie do 26 sierpnia 2021 r. do godz. 12:30 (decyduje data wpływu do Urzędu);

 2. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy Pokój po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane;

 3. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą poinformowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru;

 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://bip.gminapokoj.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Pokój.

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

 

Informujemy, że:

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;

 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego;

 3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych w okresie do 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru.


  Projekt pn. Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego”, LIFE19
  GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.Pl jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ODTOgłoszenie o naborze na stanowisko Koordynator POP-1.odt
 


Pokój, 27.08.2021 r.

INFORMACJA

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. ochrony powietrza - Gminny Koordynator POP w Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej informuję, że wpłynęła zgodnie z ogłoszeniem i w terminie tylko 1 oferta Pani Izabeli Tekieli zam. w miejscowości Pokój. Nie złożono innych ofert. Oferta spełniła wymagania formalne. Pracodawca zamierza zatrudnić Panią Izabelę Tekieli na okres 6 miesięcy.

Barbara Zając   

Wójt Gminy Pokój