Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w na odcinku Pokój-Zieleniec”

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.6220.02.2021

                                                                                                                                                                     Pokój, 2 września 2021 r.


 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2), 3), 4), art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 283) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

społeczeństwo, że 26 sierpnia 2021 r. na wniosek złożony przez dyrektora Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, działającego z upoważnienia Zarządu Województwa Opolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w na odcinku Pokój-Zieleniec”

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2019, poz. 1839) planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko -jako § 3, ust. 1, pkt. 62 ) -drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowe Gospodarstwo Wodne -Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu,.

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                       /-/

                                                                                                                                Barbara Zając

 

 

 

Zamieszczono:

  1. tablica ogłoszeń Ug Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,

  2. tablicach ogłoszeń sołectwa Pokój i Zieleniec oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Zieleniec i Pokój

  3. strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

  4. a/a