Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na wykonanie programu funkcjonalno–użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokój.

Informacja z otwarcia ofert

 

Przedmiot zapytania ofertowego: wykonanie programu funkcjonalnoużytkowego dla inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokój, z dnia 05.01.2022 r.

 

W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęło 6 ofert, złożone przez:

1. GLOBAL ECOLOGY Sp. z o.o.

28-230 Połaniec

ul. Staszkowska 40B

Wartość brutto oferty: 10 000,00 zł.

 

2. EKOFIRMA Przemysław Gruszka

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Ludwika Waryńskiego 18A

Wartość brutto oferty: 8 000,01 zł

 

3. PHU BENI Arkadiusz Kubiak

98-100 Łask

Plac Dąbrowskiego 2

Wartośc oferty brutto: 11 994,96 zł

 

4. LiwaterTech Sp. z o.o.

60-478 Poznań

ul. Lutycka 95

Wartość oferty brutto: 9102,00 zł

 

5. KSM Krzysztof Michalski

98-200 Sieradz,

ul. Ciołkowskiego 11

Cena oferty brutto: 6150,00 zł

 

6. FIRMA USŁUGOWA „TRO-PELKA”

KATARZYNA TROCZKA

46-060 Prószków, ul. Korfantego 17

Cena oferty brutto: 6088,50 zł

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

 

FIRMA USŁUGOWA „TRO-PELKA”

KATARZYNA TROCZKA

46-060 Prószków, ul. Korfantego 17

Cena oferty brutto: 6088,50 zł

 

Oferta spełniła wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym. Zamawiający zamierza zawrzeć z w/w podmiotem umowę na wykonanie programu funkcjonalno–użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokój. W celu podpisania umowy Zamawiający wyznaczy termin i skontaktuje się z wybranym Wykonawcą.

 

 

Wójt Gminy Pokój

 

/-/ Barbara Zając

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wykonanie programu funkcjonalnoużytkowego

dla inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

na terenie gminy Pokój.

 

Gmina Pokój, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. Poz. 2019 z późn. zm.).

 

 

1. Zamawiający:

nazwa: Gmina Pokój

adres: ul. Sienkiewicza 8

46 – 034 Pokój

adres do korespondencji: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8,

46-034 Pokój

strona internetowa: www.bip.gminapokoj.pl

adres e-mail ug@gminapokoj.pl

faks: 77 469 30 97 wew. 22

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego,

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,

 

1) Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie programu funkcjonalnoużytkowego (zwanego dalej PFU) dla inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokój. Wykonanie PFU obejmuje opis i obliczenie kosztów prac projektowych i robót budowlanych określonych w PFU dla 40 przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

2) PFU powinno zakładać wykonanie wszystkich przydomowych oczyszczalni w oparciu o tą samą technologię (niskoobciążony osad czynny z napowietrzaniem z systemem rozsączania) i jednakowe rozwiązania konstrukcyjne, z uwzględnieniem przepustowości zależnej od liczby mieszkańców nieruchomości. Dopuszczalne są różne sposoby odprowadzenia ścieków oczyszczonych uwarunkowane konkretnymi warunkami hydrogeologicznymi i terenowymi. Przewidziane rozwiązania mają zapewnić, że jakość ścieków oczyszczonych będzie odpowiadała wymogom wynikającym z przepisów prawa.

 

3)PFU musi określać planowane koszty prac projektowych i planowane koszty robót budowlanych stanowiące podstawę określenia szacunkowej wartości zamówienia, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

 

4)Przy podpisaniu umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, wskazanych przez Zamawiającego do ujęcia w PFU, z podaniem liczby użytkowników oraz kopie map zasadniczych w wersji elektronicznej.

 

5) W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy:

a. PFU w wersji papierowej w 3 egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych wraz
z wszystkimi załącznikami.

 

6) Wykonawca przeniesie na Zmawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji, o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz.U z 2019 poz. 1231 z późn. zm.), w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

7) Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotowa dokumentacja będzie podstawą do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z ww. Ustawą.

8) Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania pisemnych odpowiedzi
i wyjaśnień na zapytania złożone do zamówienia publicznego ogłoszonego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, a także do współpracy w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji.

9) Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 z dnia 2020.08.03) w czasie robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o planowanym rozpoczęciu realizacji prac objętych dokumentacją projektową.

10) Wizja lokalna –zaleca się aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

11) Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno -budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu, w szczególności zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –użytkowego (Dz.U z 2013 poz. 1129).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno –użytkowym (Dz.U.2004 nr 130 poz. 1389).

- Ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi standardami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej

 

3. Termin realizacji zamówienia:

Do 14 dni od daty podpisania umowy.

 

4. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium cena ofertowa brutto – 100%.

 

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty Załącznik nr 1.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i podpisanej przez osobę upoważnioną.

Oferta powinna zawierać oferowaną cenę (brutto) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem oferty. Cena winna zawierać wszystkie składniki mające wpływ na realizację zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie z napisem „Oferta na wykonanie programu funkcjonalnoużytkowego dla inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokój.

 

6. Sposób i termin złożenia ofert:

Ofertę należy przygotować i złożyć w terminie do 12.01.2021 r. do godziny 15.00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8,

46-034 Pokój Sekretariat - decyduje data wpływu do urzędu.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie programu funkcjonalnoużytkowego dla inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pokój.”

 

7. Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podstawą wystawienia faktury będzie Bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

 

8. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a. możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny

b. nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny

c. pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania

 

9.Termin związania ofertą:

30 dni

 

10.Osoba do kontaktu:

W sprawie zapytania ofertowego osobą do kontaktu jest: pani Angelika Paluch tel. 774693080 wew. 30, adres mail: .paluch@gminapokoj.pl

 

11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres IOD Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, poczty elektronicznej na adres , kontakt telefoniczny 774693080 w. 36Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

   1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 2. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 4. posiada Pani/Pan:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacja o ograniczeniach danych osobowych:

1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych in formacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3roz porządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z załącznikami).

Jednocześnie Urząd Gminy Pokój przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 PDFZapytanie ofertowe PFU przydomowe oczyszczalnie.pdf

Załącznik nr 2 ODTzałącznik 1 oferta.odt

Załącznik nr 3 PDFzałącznik 2 umowa.pdf

 

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając