Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości do różnych celów na rok 2022

Pokój, 20.01.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości do różnych celów na rok 2022

 

Gmina Pokój, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 2269 z późn. zm.).

 

1. Zamawiający:

nazwa: Gmina Pokój

adres: ul. Sienkiewicza 8

46 – 034 Pokój

adres do korespondencji: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

strona internetowa: www.bip.gminapokoj.pl

adres e-mail ug@gminapokoj.pl

faks: 77 469 30 97 wew. 22

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości do różnych celów na rok 2022

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca określenia wartości nieruchomości, w formie

operatów szacunkowych, położonych w granicach administracyjnych gminy Pokój, przeznaczonych

do celów:

 • zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych

 • ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do wniesienia w formie aportu do spółek,

 • ustalenia wartości nieruchomości do zamiany

 • określenia wartości nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu

 • wartości nieruchomości przed podziałem i po podziale,

 • określenia wartości nieruchomości gruntowych przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości

 • ustalenia wartości gruntu do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

 • ustalenia wartości nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu,

 • ustalenia wartości zwracanej nieruchomości z ustaleniem stopnia zmniejszenia albo zwiększenia wartości nieruchomości,

 • ustalenia odpłatności za ustanowienie służebności gruntowych oraz służebności przesyłu,

 • ustalenia wartości nieruchomości w celu realizacji roszczeń wynikających z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

a także potwierdzenie aktualności sporządzonego operatu od dnia jego sporządzenia, w terminie 14 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez Zamawiającego.

Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego dokonywane będzie bez dodatkowego

wynagrodzenia.

Operaty szacunkowe wykorzystane będą w postępowaniach cywilno-prawnych oraz

postępowaniach administracyjnych.

W zakresie sporządzanych operatów szacunkowych Wykonawca zobowiązany jest, na pisemny

wniosek Zamawiającego, brać udział w postępowaniach przed organami administracyjnymi i

sądowymi oraz sporządzać pisemne wyjaśnienia celem ich wykorzystania w prowadzonych

postępowaniach.

1. Szacunkowa wielkość zamówienia do ww. celów: do 15

2. Głownie z analizy lat poprzednich są to operaty sporządzane w celu zbycia nieruchomości

zabudowanych i niezabudowanych

3. Wyceny nieruchomości muszą być opracowane w formie operatu szacunkowego, który jest

sporządzany na piśmie, a w odniesieniu do operatów szacunkowych również w formie

elektronicznej w formacie PDF o wielkości do 10 MB (po stwierdzeniu zgodności pracy ze

zleceniem), ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz

zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości, jak

również zgodnie ze stanem nieruchomości oraz zawierać wszelkie informacje niezbędne przy

dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw

prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku

obliczeń i wyniku końcowego.

4. Operat szacunkowy musi zawierać protokół z oględzin nieruchomości oraz dokumentację fotograficzną.

5. Informacje i materiały niezbędne do wykonania zamówienia Wykonawca uzyska we własnym

zakresie, za wyjątkiem informacji możliwych do uzyskania w UG Pokój

6. Zamawiający zastrzega, iż ilości operatów szacunkowych do wykonania nie są obligatoryjne,

stanowią jedynie przewidywaną do wykonania maksymalną ich ilość, a Wykonawcy nie

przysługuje z tego tytułu roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

Ze względu na fakt, iż nie można przewidzieć poszczególnych zleceń zarówno, co do terminu ich

realizacji, jak i przedmiotu, Zamawiający każdorazowo szczegółowo określi przedmiot zamówienia

w poszczególnych zleceniach.

7. Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości musi być sporządzony przez osobę

posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości (wymagane

przedstawienie zaświadczenia).

8. Operat szacunkowy musi być sporządzony zgodnie z aktualnymi przepisami na dzień sporządzania

operatu.

9. Maksymalny termin sporządzenia i przekazania jednostkowego operatu wynosi 4 tygodnie od

zgłoszenia rzeczoznawcy potrzeby wykonania operatu szacunkowego.

10. Termin realizacji usług wymienionych może zostać przedłużony przez Zamawiającego na

wniosek Wykonawcy złożony przed upływem realizacji danego zlecenia, nie więcej jednak niż o 14

dni, o ile Wykonawca wykaże, że nie będzie w stanie dotrzymać terminu z przyczyn od niego niezależnych.

10. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz

zgodnie z ofertą.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

 

do 31.12.2022 r.

 

4. Kryterium oceny ofert:

 

Cena 100%

 

5. Sposób przygotowania oferty:

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty Załącznik nr 1.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i podpisanej przez osobę upoważnioną.

Oferta powinna zawierać oferowaną cenę (brutto) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem oferty. Cena winna zawierać wszystkie składniki mające wpływ na realizację zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6. Sposób i termin złożenia ofert:

 

Ofertę należy przygotować i złożyć w terminie do 27.01.2022 r. do godziny 15.00 osobiście u zamawiającego w sekretariacie tut. Urzędu Gminy, pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój lub przesłać na adres e-mail: drogi@gminapokoj.pl

 

7. Warunki płatności:

 

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

 

8. Informacje dodatkowe:

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

 

9.Termin związania ofertą: 30 dni

 

10.Osoba do kontaktu:

 

W sprawie zapytania ofertowego osobą do kontaktu jest: Pani Beata Baron tel. 774693080 wew. 41, adres mail: drogi

 

11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres IOD Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, poczty elektronicznej na adres , kontakt telefoniczny 774693080 w. 36Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

   1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 2. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 4. posiada Pani/Pan:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacja o ograniczeniach danych osobowych:

1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3roz porządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z załącznikami).

Jednocześnie Urząd Gminy Pokój przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 

PDFwzór oferty 2022.pdf

PDFprojekt umowy 2022.pdf

 


Pokój, 17.02.2022 r.

Informacja z wyboru oferty

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2022 r. wpłynęły 3 oferty.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Wojciech Ostrowski IWN, cena wykonania jednego operatu została określona przez oferenta na kwotę 675,27 zł brutto.

Oferta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zamierza zawrzeć z w/w podmiotem umowę na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości do różnych celów na rok 2022.


Barbara Zając    
/-/             
Wójt Gminy Pokój