Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic i hydrantów na wykonanie usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic i wewnętrznych hydrantów p. poż znajdujących się w obiektach i na terenie Zamawiającego - Gminy Pokój

Pokój, 24 stycznia 2022 r.

Zapytanie ofertowe
wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic i hydrantów
na wykonanie usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic
i wewnętrznych hydrantów p. poż
znajdujących się w obiektach i na terenie Zamawiającego - Gminy Pokój

 1. Przedmiot zamówienia:
  CPV: 71356100-9 Usługi kontroli technicznej
  1) Selekcjonowanie sprzętu i urządzeń p-poż. przeznaczonego do remontu, likwidacji, wymiany
  2) Przegląd techniczny i konserwacja gaśnic – do 110 szt.
  3) Przegląd techniczny i konserwacja hydrantów wewnętrznych – do 10 szt. (pomiar wydajności i ciśnienia wody, tj. zbadanie ciśnienia statycznego i dynamicznego w zaworze hydrantowym), zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 ze zmianami).
 2. Termin realizacji zamówienia:
  do 28.02.2022 r.
 3. Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena
 4. Wymagania co do oferty cenowej:
  Przedstawiona oferta powinna zawierać ceną netto plus podatek VAT. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wzór oferty stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
 5. Termin złożenia oferty:
  do 31 stycznia 2022 r.
 6. Sposób złożenia oferty:
  • elektronicznie na adres e-mail: a.kruszelnicka@gminapokoj.pl
  • na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.
 7. Tryb udzielenia zamówienia:
  art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Pokój do zawarcia umowy. Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert.

Barbara Zając   
/-/           
Wójt Gminy Pokój

Szczegółowe informacje i załącznik:


Pokój, dnia 7 lutego 2022 r.

Informacja z wyboru oferty

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 24.01.2022 r. wpłynęło 10 ofert.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę ADEK-POŻ  ul. Łazy 41 26-085 Miedziana Góra, cena wykonania zamówienia została określona przez oferenta na 462,00 zł brutto.

Oferta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zamierza zawrzeć z w/w podmiotem umowę na usługi konserwacji/legalizacji gaśnic oraz usługi przeglądu/badania ciśnienia i wydajności hydrantów.


Barbara Zając    
/-/             
Wójt Gminy Pokój