Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej nr 120/2 a.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071914/8

Pokój, 20.05.2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości:

 

Przetarg na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, odbyły się w dniu 9.05.2022 r. w Urzędzie Gminy w Pokoju

1. Rodzaj Przetargu:

Przetarg ustny nieograniczony na nabycie prawa własności:

120/2 a.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071914/8

Powierzchnia nieruchomości - 0,3100 ha, w tym: Grunty orne RIVa-0,1200 ha, Pastwiska PsIII – 0,1900 ha.

Opis nieruchomości -Przedmiotowa nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest w miejscowości Dąbrówka Dolna, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności oraz w części pod tereny rolne. Zlokalizowana jest na zapleczu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a rzeką Bogacicą. Do przedmiotowej działki brak jest dojazdu. Teren działki w miarę równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt nieregularny. Działka porośnięta jest wysokimi trawami, drzewami samosiejkami młodymi oraz starszymi drzewami rosnącymi przy zachodniej granicy działki oraz drzewami głównie owocowymi rosnącymi przy wschodniej granicy. Drzewa starsze to w większości drzewa dębu o pierśnicach od 18cm do 25cm w ilości 6szt, dwa drzewa o pierśnicach 35 i 45cm oraz jedno drzewo o pierśnicy 70cm na części wysokości z dwoma pniami powyżej. Występują też trzy drzewa lipy, młode. Drzewa ze względu na swoje wymiary i warunki wzrostu nie posiadają wartości użytkowej, podwyższają jednak walory krajobrazowe otoczenia. Drzewa te występują w części przeznaczonej w studium pod tereny rolne. Bezpośrednie sąsiedztwo rzeki naraża teren na zalewanie. Część terenu przeznaczona w studium pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności ma kształt zbliżony do trójkąta o pow. ok. 0,0620ha, jako samodzielna część ma ograniczone warunki zabudowy, może natomiast powiększyć nieruchomość przyległa. Teren w bezpośrednim zasięgu uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodną. Działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

 

2. Cena wywoławcza nieruchomości:

21 000,00 zł netto

3. Wynik przetargu:

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając