Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec i przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec.

Pokój, dnia 7.07.2022 r.

Wójt Gminy Pokój
Ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

SG.IV.6721.1.2022

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec i przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz w związku z art. 39 ust. 1, art. 40-42, 46 ust.1 pkt 1, art.53 ust. 3, art. 54 ust. 2 i 3 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pokój uchwały Nr XXVI/213/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec, zgodnie z granicami określonymi na załączniku graficznym do powyższej uchwały oraz o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec.
W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w godz. pracy pn-pt 7:30-15:30 (biuro nr 41).

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego oraz/lub wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 05.08.2022r.
Wnioski do planu/ wnioski i uwagi do prognozy złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski/ uwagi należy składać do Wójta Gminy Pokój z siedzibą w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w formie ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w godzinach pracy Urzędu od pn-pt od 7:30 do 15:30, w formie pisemnej osobiście podpisane na adres Wójt Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w godzinach pracy Urzędu od pn-pt od 7:30 do 15:30 do sekretariatu lub listownie na adres: Wójt Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP urzędu: /86frc5f0pl/SkrytkaESP, (dotyczy prognozy) w szczególności poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: .
Wniosek do planu powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości nr działki, której dotyczy. Wniosek, uwaga do prognozy powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi.

Informuję, że pod adresemhttps://bip.gminapokoj.pl/3723/2177/klauzula-informacyjna.html można się zapoznać z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków i uwag jest Wójt Gminy Pokój.

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając

PDFuchwała.pdf (688,70KB)

KLAUZULA INFORMACYJNA