Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój i przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój

Wójt Gminy Pokój                                                                                                                                                  Pokój, dnia 7.07.2022 r.
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

SG.IV.6720.1.2022

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój i przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pokój uchwały Nr XXVI/212/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój, zgodnie z granicami określonymi na załączniku graficznym do powyższej uchwały.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, 40-42 w związku z art. 46 ust.1 pkt 1, art.53 ust. 3, art. 54 ust. 2 i 3 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowej zmiany studium.

W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w godz. pracy pn-pt 7:30-15:30 (biuro nr 41).

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium oraz/lub wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 05.08. 2022 r.
Wnioski do studium/ wnioski i uwagi do prognozy złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski/ uwagi należy składać do Wójta Gminy Pokój z siedzibą w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w formie ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w godzinach pracy Urzędu od pn-pt od 7:30 do 15:30, w formie pisemnej osobiście podpisane na adres Wójt Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w godzinach pracy Urzędu od pn-pt od 7:30 do 15:30 do sekretariatu lub listownie na adres: Wójt Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP urzędu: /86frc5f0pl/SkrytkaESP, (dotyczy prognozy) w szczególności poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres:
Wniosek do studium powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości nr działki, której dotyczy. Wniosek, uwaga do prognozy powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi.

Informuję, że pod adresem https://bip.gminapokoj.pl/3723/2177/klauzula-informacyjna.html można się zapoznać z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków i uwag jest Wójt Gminy Pokój.

                                                                                                                     

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając

PDFuchwała studium.pdf (439,51KB)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA