Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, które odbyły się w dniu 16.11.2022 r.

Pokój, 17.11.2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości:

 

Przetargi na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, odbyły się w dniu 16.11.2022 r. w Urzędzie Gminy w Pokoju

1. Rodzaj Przetargu:

Przetarg ustny ograniczony na nabycie prawa własności:

A) dz. nr 120/2 a.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071914/8

działka nr 120/2 a.m. 1, nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest w miejscowości Dąbrówka Dolna, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności oraz w części pod tereny rolne. Zlokalizowana jest na zapleczu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a rzeką Bogacicą. Do przedmiotowej działki brak jest dojazdu. Teren działki w miarę równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt nieregularny. Działka porośnięta jest wysokimi trawami, drzewami samosiejkami młodymi oraz starszymi drzewami rosnącymi przy zachodniej granicy działki oraz drzewami głównie owocowymi rosnącymi przy wschodniej granicy. Drzewa starsze to w większości drzewa dębu o pierśnicach od 18cm do 25cm w ilości 6szt, dwa drzewa o pierśnicach 35 i 45cm oraz jedno drzewo o pierśnicy 70cm na części wysokości z dwoma pniami powyżej. Występują też trzy drzewa lipy, młode. Drzewa ze względu na swoje wymiary i warunki wzrostu nie posiadają wartości użytkowej, podwyższają jednak walory krajobrazowe otoczenia. Drzewa te występują w części przeznaczonej w studium pod tereny rolne. Bezpośrednie sąsiedztwo rzeki naraża teren na zalewanie. Część terenu przeznaczona w studium pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności ma kształt zbliżony do trójkąta o pow. ok. 0,0620ha, jako samodzielna część ma ograniczone warunki zabudowy, może natomiast powiększyć nieruchomość przyległa. Brak dostępu do drogi publicznej. Teren w bezpośrednim zasięgu uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodną.  Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności oraz w części pod tereny rolne. Może być natomiast zbyta jako nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Brak dostępu do drogi publicznej. Ponadto powyższa działka znajduje się w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

Obciążenia nieruchomości – brak

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

2.Cena wywoławcza nieruchomości:

21 000,00 zł netto

3. Wynik przetargu:

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

B) dz. nr 173 a.m. 2 obręb Fałkowice, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00083241/6

działka nr 173 a.m. 2 położona jest w miejscowości Fałkowice, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod tereny rolne, w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako droga. Stanowi wąski pas terenu obecnie użytkowany rolniczo. Otoczenie terenu stanowią grunty rolne głównie RV,RVI o bardzo niskich klasach bonitacyjnych, w niewielkim zasięgu zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Dojazd do przedmiotowej działki z drogi polnej odchodzącej od drogi o nawierzchni asfaltowej. Teren działki w miarę równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt regularny.  Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium przeznaczenie pod tereny rolne, w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako droga. Stanowi wąski pas terenu obecnie użytkowany rolniczo. Otoczenie terenu stanowią grunty rolne głównie RV,RVI o bardzo niskich klasach bonitacyjnych, w niewielkim zasięgu zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Dojazd do przedmiotowej działki z drogi polnej odchodzącej od drogi o nawierzchni asfaltowej. Teren działki w miarę równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt regularny. Brak dostępu do drogi publicznej.

Obciążenia nieruchomości – brak

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak

2.Cena wywoławcza nieruchomości:

7 000,00 zł netto

3. Wynik przetargu:

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 7 070,00 zł netto

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – Pani Joanna Leszczyńska


 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając