Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Pokój - 25 stycznia 2023 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 18 stycznia 2023 r.

RADA GMINY POKÓJ

OR.II.0002.40.2022

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XL sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

25 stycznia 2023 r. o godz. 1500

w  sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXIX sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2023 rok
  b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
  c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2023 rok
  d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok
  e) zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  f) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
  g) rozpatrzenia wniosku o podział sołectwa Domaradz polegający na wyłączeniu miejscowości Jagienna z sołectwa Domaradz i utworzenia sołectwa Jagienna
  h) przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej Gminy Pokój na lata 2023-2030
  i) przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pokój do roku 2030
  j) uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Krzywa Góra – rejon  osiedla
  k) uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie prawa własności nieruchomości, będącej własnością Gminy Pokój dz. nr 976/19 k.m. 2, obręb Pokój, KW OP1U/00052001/6 w drodze darowizny na rzecz Województwa Opolskiego
  l) wyrażenia zgody na  sprzedaż nieruchomości  będącej własnością Gminy Pokój dz. nr 976/19  k.m.2, obręb Pokój, KW OP1U/00052001/6 za obniżoną cenę na rzecz Województwa Opolskiego
  m) uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pokój na lata 2023-2029”
  n) zmiany budżetu gminy na 2023 rok
  o) wieloletniej prognozy finansowej
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Wolne wnioski radnych i sołtysów
 10. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki