Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Pokój ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244, o numerze rejestracyjnym ODH 4004

Wójt Gminy Pokój
ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego
marki STAR 244, o numerze rejestracyjnym ODH 4004


1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Pokój z siedzibą w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
tel. 77 46 93 080, fax 77 46 93 080 w. 22
NIP: 7521359322; Regon:531412740
e-mail.: ug@gminapokoj.pl

2. Przedmiot sprzedaży:

Marka i typ samochodu – STAR 244,
nr rejestracyjny samochodu: ODH 4004
rok produkcji – 1984
stan licznika – 15.673 km
data pierwszej rejestracji: 11-01-1984
nr identyfikacyjny pojazdu: 09446
Rodzaj silnika: Diesel
Pojemność silnika: 6830 cm3
Skrzynia biegów: 5 biegowa, manualna
Rodzaj pojazdu: samochód specjalny

Dane uzupełniające:
Samochód jest ubezpieczony do 14.03.2023 r.
brak aktualnego przeglądu technicznego

3. Miejsce i termin, oględzin pojazdu:

Zainteresowany Kupujący ma możliwość dokonania oględzin samochodu będącego przedmiotem przetargu  przy remizie OSP w Lubnowie do dnia 24 lutego 2023 r. Termin oględzin należy ustalić telefonicznie - nr tel. 607 414 542 – Krzysztof Cygan lub 781 176 698 – Mariusz Księżyk. Wymienione osoby udzielają informacji dot. pojazdu.

4. Warunki przystąpienia do przetargu w zakresie wadium:

Sprzedający nie wymaga złożenia wadium.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. do godz. 1000 w  Sekretariacie  Urzędu Gminny Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej następująco: Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój oraz opisanej: „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR, o numerze rejestracyjnym ODH 4004” oraz „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert".

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 24 lutego 2023 o godzinie 1015 w Urzędzie Gminy Pokój, biuro nr 17. Otwarcie ofert jest jawne.

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w przedmiotowym przetargu:

Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze.
Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - Pełnomocnictwo musi zostać złożone w oryginale.

8. Podstawy odrzucenia oferty:

Złożenie oferty po termie.
Oferta nie spełnia wymagań zawartych w ogłoszeniu.
Brak pełnomocnictwa jeśli jest wymagane.
Cena oferty jest niższa od ceny wywoławczej .
Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9. Cena wywoławcza:

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł). Oferent składający ofertę w przedmiotowym przetargu powinien złożyć ofertę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.

10. Informacje dodatkowe.

1) Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą zaoferowaną cenę za sprzedawany pojazd,
2) z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa kupna–sprzedaży,
3) nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w Pokoju:
34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 w terminie do 7 dni po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Wpłacone środki finansowe muszą znaleźć się na ww. rachunku bankowym w tym terminie,
4) w przypadku niewpłacenia oferowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt. 3, Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy,
5) wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży,
6) wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący,
7) w przypadku złożenia dwóch jednakowych ofert, które będą ofertami o najwyższej cenie Sprzedający zorganizuje dla tych oferentów dodatkowy przetarg ustny. Sprzedający poinformuje danych oferentów o terminie przetargu ustnego,
8) termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert,
9) uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Agata Kruszelnicka, w godzinach pracy urzędu tj. 7:30-15:30, nr tel. 77 46 93 080 w. 17


 


Wójt Gminy Pokój informuje, że w wyniku przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu
pożarniczego marki STAR 244, o numerze rejestracyjnym ODH 4004
wybrano ofertę
najkorzystniejszą złożoną przez:

SKUP ZŁOMU I AUTOBUSÓW Paweł Tkaczyk
ul. Dygata 2c/75 01-748 Warszawa

Cena wybranej oferty: 10.410,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta dziesięć złotych 00/100).

Oferty złożone w postępowaniu:

Wójt Gminy Pokój
/-/            
Barbara ZAJĄC