Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich dróg gminnych oraz obiektów mostowych i przepustów w ciągach dróg gminnych

Pokój, dnia 20.03.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego : sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości na potrzeby sporządzenia spisu inwentarza oraz sprzedaży nieruchomości

Wójt Gminy Pokój zawiadamia, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Firmę ,,LGM’’ Barbara Becherowska oferującą realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 3,567,00 zł brutto.


 

 

Pokój, 02.03.2023 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich dróg gminnych oraz obiektów mostowych i przepustów w ciągach dróg gminnych


 

Gmina Pokój, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

 

1. Zamawiający:

nazwa: Gmina Pokój

adres: ul. Sienkiewicza 8

adres e-mail drogi@gminapokoj.pl

faks: 77 469 30 97 wew. 41

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

 1. 46 – 034 Pokój

  adres do korespondencji: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8,

  46-034 Pokój

  strona internetowa: www.bip.gminapokoj.pl

 

2. Przedmiot zamówienia

CPV: 71631450-9 – usługi kontroli mostów

CPV: 71631480-8 – usługi kontroli dróg

Zakres prac obejmuje wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich dróg gminnych oraz obiektów mostowych i przepustów w ciągach dróg gminnych według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 2.

Przegląd winien być przeprowadzony zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z póź. zm.),

Opracowanie winno zawierać protokoły kontroli rocznej i pięcioletniej wraz z dokumentacją fotograficzną

Protokoły powinny być przekazane Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach (wydruk) + wersja elektroniczna zapisana na płycie CD. Wykonawca winien dokonać odpowiednich wpisów w książkach obiektów.

Wykonawca (osoba wykonująca prace wskazane w ust. 1) powinien spełniać następujące kryteria:

Dysponować osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia tj: posiadającymi wymagane prawem uprawnienia budowlane właściwe dla zrealizowania usługi. Osoba o której mowa powyżej musi przynależeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Do oferty należy złożyć kopie dokumentów poświadczające uprawnienia tej osoby wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

 1. Termin wykonania zamówienia

Do dnia 21 kwietnia 2023 r.

 1. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać:

- wypełniony formularz (załącznik nr 1 oferta),

- kopię uprawnień budowlanych wraz z zaświadczaniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.

5. Sposób i termin złożenia ofert:

Ofertę należy przygotować i złożyć w terminie do 10.03.2023 r. do godziny 15.30 za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój Sekretariat - lub e- mailem na adres decyduje data wpływu do urzędu. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich dróg gminnych oraz obiektów mostowych i przepustów w ciągach dróg gminnych’’.

 

6. Kryterium oceny ofert:

Cena ofertowa – 100%

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu:

Julia Dobrowolska nr tel. 77 469 30 97 wew. 41

 1. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia.

 1. Warunki płatności

Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:

żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym lub cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.

11. Pozostałe informacje:

- Oferent/ci, którego propozycja usługi oceniona zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany zostanie do podpisania z Zamawiającym umowy.

- Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Wójt Gminy Pokój zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalnych oferentów.

12. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres IOD Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, poczty elektronicznej na adres drogi@gminapokoj.pl, kontakt telefoniczny 774693080 w. 41 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 5. posiada Pani/Pan:

 6. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 7. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

 8. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

 9. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 10. nie przysługuje Pani/Panu:

 11. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 12. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 13. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacja o ograniczeniach danych osobowych:

1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych in formacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3roz porządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z załącznikami).

Jednocześnie Urząd Gminy Pokój przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 

Załączniki:

załącznik nr 1 ofertaDOCzałącznik nr 1 oferta 2023.doc (23,50KB)

załącznik nr 2 wykaz drógODTwykaz dróg i obiektów 2023.odt (23,76KB)

załącznik nr 3 wzór umowyODTzalacznik 3-wzor-umowy 2023.odt (41,71KB)

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając