Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: działka nr 17 a.m. 1 obręb Domaradzka Kuźnia, działka nr 46 a.m. 1 obręb Domaradzka Kuźnia, działka nr 40 a.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, działka nr 37 a.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, działka nr 210 a.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, działka nr 59/5 a.m. 1 obręb Zawiść, działka nr 148/2 a.m. 1 obręb Krogulna, działka nr 976/19 k.m. 2 obręb Pokój, działka nr 1093/191 a.m. 1 obręb Pokój na rzecz wieczystego użytkowania

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: działka nr 17 a.m. 1 obręb Domaradzka Kuźnia, działka nr 46 a.m. 1 obręb Domaradzka Kuźnia, działka nr 40 a.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, działka nr 37 a.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, działka nr 210 a.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, działka nr 59/5 a.m. 1 obręb Zawiść, działka nr 148/2 a.m. 1 obręb Krogulna, działka nr 976/19 k.m. 2 obręb Pokój, działka nr 1093/191 a.m. 1 obręb Pokój na rzecz wieczystego użytkowania

 

Na podstawie 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 2, 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Wójt Gminy Pokój podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

A. Działka nr 17 a.m. 1 ob. Domaradzka Kuźnia:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr 17 a.m. 1 obręb Domaradzka Kuźnia, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00029909/1

2. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia działki -0,1000 ha, w tym: Grunty orne Łąki ŁV-0,0300 ha, las LsIV-0,0200 ha, LsVI-0,0500 ha,

3. Opis nieruchomości:

działka nr 17 a.m. 1, nieruchomość gruntowa niezabudowana,położona jest w miejscowości Domaradzka Kuźnia, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod tereny leśne oraz łąk i pastwisk. Nieruchomość znajduje się w zachodniej części wsi, około 700 metrów od drogi asfaltowej. Dojazd do nieruchomości prowadzi przez nieoznaczone drogi leśne. Na nieruchomości znajdują się drzewa o gatunki sosna, modrzew oraz brzoza w wieku około 64 lat, stopień zadrzewienia wynosi 0,9. Teren o lekkim spadku w kierunku północnym. Kształt działki to wąski prostokąt rozszerzający się w południowej części przy skrzyżowaniu dróg leśnych. Brak infrastruktury technicznej. Działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pokój przeznaczona pod: ZL – tereny lasów, B-obszary rolnicze,

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:

nie dotyczy,

6. Cena nieruchomości:

cena działki 6 000 zł netto,

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy,

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

nie dotyczy

9. Termin wnoszenia opłat:

nie dotyczy

10. zasady aktualizacji opłat:

nie dotyczy

11. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

zbycie w formie – przetargu ograniczonego ustnego;

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:
termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „12” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "6" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 6.03.2023 r. - 27.03.2023 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

 

B.Działka nr 46 a.m. 1 ob. Domaradzka Kuźnia:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Działka nr 46 a.m. 1 obręb Domaradzka Kuźnia, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00029909/1

2. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia działki -0,1000 ha, w tym: Grunty orne RVI-0,1000 ha.

3. Opis nieruchomości:

działka nr 46 a.m. 1, nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest w miejscowości Domaradzka Kuźnia, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod tereny leśne oraz łąk i pastwisk. Nieruchomość znajduje się w zachodniej części wsi, około 700 metrów od drogi asfaltowej. Dojazd do nieruchomości prowadzi przez nieoznaczone drogi leśne. Na nieruchomości znajdują liczne zadrzewienia wynikające z bliskości lasu. Teren nieruchomości pochylony w kierunku południowym. Otoczenie stanowią lasy oraz grunty orne i łąki – podmokłe. Nad działką przebiega linia energetyczna o nieokreślonym napięciu. Brak infrastruktury technicznej. Działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pokój przeznaczona pod: ZL – tereny lasów, B-obszary rolnicze,

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:

nie dotyczy,

6. Cena nieruchomości:

cena działki 6 000 zł netto;

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy,

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:nie dotyczy,

9. Termin wnoszenia opłat:

nie dotyczy,

10. Zasady aktualizacji opłat:

nie dotyczy,

11. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

zbycie w formie – przetargu ograniczonego ustnego;

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, o którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:


termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „12” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "6" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 6.03.2023r. - 27.03.2023r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

 

C. Działka nr 40 a.m. 1 ob. Dąbrówka Dolna:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości:

Działka nr 40 a.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00083295/9

2. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia działki -0,4000 ha, w tym: droga dr- 0,4000 ha.

3. Opis nieruchomości:

działka nr 40 a.m. 1, zlokalizowana jest w miejscowości Dąbrówka Dolna gmina Pokój, pow. namysłowski Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod tereny wód powierzchniowych oraz w małym stopniu na terenie łąk i pastwisk. Dodatkowo nieruchomość znajduje się w obszarze ograniczeń rozwoju zagospodarowania przestrzennego – ciąg ekologiczny rzeki Stobrawy i jej dopływów – tereny zagrożenia powodziowego, podmokłe, niekorzystne fizjograficznie do zabudowy i ochrony roślinności. Nieruchomość stanowi głównie teren pod stawami hodowlanymi i w małej części znajduje się na nieużytkach, które stanowi mocno podmokły bagienny teren. Brak infrastruktury technicznej, poza groblami przecinającymi powierzchnię nieistniejącej drogi. Działka znajduje się w obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona pod: Ws- tereny wód powierzchniowych, B-obszary rolnicze,

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:

nie dotyczy,

6. Cena Nieruchomości:

cena działki 8 900 zł netto;

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy,

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

nie dotyczy,

9. Termin wnoszenia opłat:

nie dotyczy,

10. Zasady aktualizacji opłat:

nie dotyczy,

11. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

zbycie w formie – przetargu ograniczonego ustnego;


12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „12” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "6" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 6.03.2023r. - 27.03.2023r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

 

D. Działka nr 37 a.m. 1 ob. Dąbrówka Dolna:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr 37 a.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00083295/9

2. Powierzchnia nieruchomości

powierzchnia działki -0,0900 ha, w tym: droga dr- 0,0900 ha.

3. Opis nieruchomości:

działka nr 37 a.m. 1, zlokalizowana jest w miejscowości Dąbrówka Dolna gmina Pokój, pow. namysłowski. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod tereny wód powierzchniowych oraz w małym stopniu na terenie łąk i pastwisk. Dodatkowo nieruchomość znajduje się w obszarze ograniczeń rozwoju zagospodarowania przestrzennego – ciąg ekologiczny rzeki Stobrawy i jej dopływów – tereny zagrożenia powodziowego, podmokłe, niekorzystne fizjograficznie do zabudowy i ochrony roślinności. Nieruchomość stanowi głównie teren pod stawami hodowlanymi oraz w terenach drogi leśnej służącej kiedyś do obsługi terenu obecnych stawów, droga częściowo zarośnięta. Nieruchomość graniczy z terenem lasu mieszanego o przeważającej ilości drzew z gatunku brzozy. Brak infrastruktury technicznej, poza groblami przecinającymi powierzchnię nieistniejącej drogi. Działka znajduje się w obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona pod: Ws – tereny wód powierzchniowych, B-obszary rolnicze,

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:

nie dotyczy,

6. Cena nieruchomości:

cena działki 2 900 zł netto;

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytuły użytkowania wieczystego:

nie dotyczy,

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

nie dotyczy,

9. Termin wnoszenia opłat:

nie dotyczy,

10. Zasady aktualizacji opłat:

nie dotyczy,

11. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

zbycie w formie – przetargu ograniczonego ustnego;

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 pkt 2:
termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „12” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "6" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 6.03.2023r. - 27.03.2023r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

 

E. Działka nr 210 a.m. 1 ob. Dąbrówka Dolna:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr 210 a.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00083295/9

2. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia działki -0,1500 ha, w tym: droga dr- 0,1500 ha.

3. Opis nieruchomości:

działka nr 210 a.m. 1, zlokalizowana jest w miejscowości Dąbrówka Dolna gmina Pokój, pow. namysłowski. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod tereny rozwoju funkcji turystycznych, letniskowych, rekreacyjno-sportowych i usługowych. Dodatkowo nieruchomość znajduje się w obszarze ograniczeń rozwoju zagospodarowania przestrzennego – ciąg ekologiczny rzeki Stobrawy i jej dopływów – tereny zagrożenia powodziowego, podmokłe, niekorzystne fizjograficznie do zabudowy i ochrony roślinności. Działka zgodnie z ewidencją gruntów oznaczona jest jako drogi, obecnie droga nie spełnia swojej funkcji w pełnym zakresie, ponieważ prowadzi przez ciek wodny (brak mostu) oraz tereny mocno podmokłe, częściowo bagienne. Nieruchomość stanowi teren nieużytku graniczący z gruntami rolnymi klasy VI oraz łąkami i pastwiskami, a od strony północno- wschodniej z lasem mieszanym sosnowo dębowym. Brak infrastruktury technicznej, w rejonie skrzyżowania z drogą szutrową stanowiącą działkę numer 208 przez działkę przebiega sieć energetyczna. Działka znajduje się w obszarze chronionego Stobrawskiego Parku Krajobrazowego Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pokój przeznaczona pod: UTL- tereny rozwoju funkcji turystycznych, letniskowych, rekreacyjno-sportowych i usługowych,

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:

nie dotyczy,

6. Cena nieruchomości:

cena działki 1 500 zł netto;

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy,

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

nie dotyczy,

9. Terminy wnoszenia opłat:

nie dotyczy,

10. Zasady aktualizacji opłat:

nie dotyczy,

11. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

zbycie w formie – przetargu ograniczonego ustnego;

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:
termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „12” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "6" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 6.03.2023r. - 27.03.2023r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

 

F. Działka nr 59/5 a.m. 1 ob. Zawiść:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr 59/5 a.m. 1 obręb Zawiść, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00067711/4

2. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia działki -0,4900 ha, w tym: Pastwiska PsV– 0,4090 ha,

3. Opis nieruchomości:

działka nr 59/5 a.m. 1 położona jest w miejscowości Zawiść, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony od strony zachodniej tymczasowym niskim ogrodzeniem wykonanym z desek, od strony północnej ogrodzenie panelowe z sąsiednich nieruchomości. Teren o dobrej hipsometrii poza dwoma nasypami z gruzu i ziemi. W granicach działki drobne drzewa, większość z gatunku brzozy. Dojazd do działki drogą pożarową nr 131 nieutwardzoną w dobrym stanie technicznym. Otoczenie stanowi las mieszany, kościół oraz zabudowa jednorodzinna. Brak infrastruktury technicznej, przy działce zlokalizowana jest sieć wodociągowa. W rejonie Opolskiej dostępna sieć energii elektrycznej oraz telekomunikacyjna. Działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pokój przeznaczona pod: D – obszary mieszkaniowo-usługowe

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:

nie dotyczy,

6. Cena nieruchomości:

cena działki - 43 000 zł netto;

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy,

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

nie dotyczy,

9. Termin wnoszenia opłat:

nie dotyczy,

10. Zasady aktualizacji opłat:

nie dotyczy,

11. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

zbycie w formie – przetargu nieograniczonego ustnego;

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:
termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „12” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "6" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 6.03.2023r. - 27.03.2023r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

 

G. Działka nr 148/2 a.m. 1 ob. Krogulna:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr 148/2 a.m. 1 obręb Krogulna, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00067742/0

2. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia działki -0,1895 ha, w tym: grunty orne RV– 0,1895 ha

3. Opis nieruchomości:

działka nr 148/2 a.m. 1 położona jest w miejscowości Krogulna, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności. Teren nieruchomości zlokalizowany przy ulicy Siedliskiej, od warstwy asfaltu odgranicza ją rów melioracyjny. Na działkę można wjechać bez problemu, po aktualnie funkcjonującym nieutwardzanym zjeździe. Teren nieruchomości o dobrej hipsometrii, na moment oględzin mocno porośnięty roślinnością trawiastą. Od południowej strony przy działce przebiega sieć energetyczna. Nieruchomości położona w otoczeniu terenów rolnych oraz zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Brak infrastruktury technicznej, przy działce w ulicy Siedlickiej zlokalizowana jest sieć wodociągowa oraz energii elektrycznej. Działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pokój przeznaczona pod: D – obszary mieszkaniowo-usługowe.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:

nie dotyczy,

6. Cena nieruchomości:

cena działki – 53 000 zł netto;

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy,

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

nie dotyczy,

9. Termin wnoszenia opłat:

nie dotyczy,

10. Zasady aktualizacji opłat:

nie dotyczy,

11. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania u użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

zbycie w formie – przetargu nieograniczonego ustnego,

12.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:
termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „12” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "6" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 6.03.2023r. - 27.03.2023r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

 

H. Działka nr 976/19 a.m. 2 ob. Pokój:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr 976/19 a.m. 2 obręb Pokój, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00052001/6

2. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia działki -0,3330 ha, w tym: Grunty rolne RIVb – 0,1280 ha, RV-0,0950 ha, RVI-0,1100 ha

3. Opis nieruchomości:

działka nr 976/19 a.m. 2 położona jest w miejscowości Pokój, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako A-3U – tereny zabudowy usługowej. Ponadto działka znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego wsi Pokój z radialnym układem przestrzennym oraz znajduje się na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość stanowi równy teren porośnięty trawą oraz w północnej części drzewami w postaci brzóz oraz jabłoni. Teren nieruchomości ogrodzony od strony północnej, zachodniej oraz południowej metalową siatką na betonowych przęsłach, część wschodnia graniczy częścią niezabudowaną nieruchomości gruntowej, na której znajduje się szpital. Grunt stanowi teren o korzystnej hipsometrii, bez nierówności. Nieruchomość nie posiada własnych przyłączy infrastruktury technicznej, na sąsiedniej działce numer 979/19 znajdują się przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne oraz energii elektrycznej. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

działka przeznaczona w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako A-3U – tereny zabudowy usługowej

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:

nie dotyczy,

6. Cena nieruchomości:

cena działki – 77 500,00 zł netto;

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy,

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

nie dotyczy,

9. Termin wnoszenia opłat:

nie dotyczy,

10. Zasady aktualizacji opłat:

nie dotyczy,

11. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub dodania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej - zbycie następuje między jednostkami samorządu terytorialnego,

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:
termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „12” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "6" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 6.03.2023r. - 27.03.2023r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

 

I. Działka nr 1093/191 a.m. 1 ob. Pokój:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr 1093/191 a.m. 1 obręb Pokój, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00061734/9

2. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia działki -0,0515 ha, w tym: Grunty rolne zabudowane B-ŁIV– 0,0515 ha

3. Opis nieruchomości:

działka nr 1093/191 a.m. 1 położona jest w miejscowości Pokój, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako C-3U – tereny zabudowy usługowej. Ponadto działka znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego wsi Pokój z radialnym układem przestrzennym oraz znajduje się na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Działka znajduje się również w granicach pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej. W rzeczywistości linia energetyczna nie znajduje się na działce, a ewentualne jej posadowienie nie wpłynie znacząco na warunki zabudowy działki. Nieruchomość stanowi niezabudowaną część ogrodzonego zespołu nieruchomości zabudowanego budynkiem gospodarczym wybudowanym w 1970 r. Obecnie nieruchomość intensywnie zarośnięta, ogrodzona z trzech stron metalowym ogrodzeniem panelowym na stalowych przęsłach i betonowej podmurówce. Nieruchomość nie posiada swoich własnych przyłączy infrastruktury technicznej, znajduje się w pobliżu sieci energii elektrycznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

działka przeznaczona w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako C-3U – tereny zabudowy usługowej

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:

nie dotyczy,

6. Cena nieruchomości:

cena działki – 18 000 zł netto;

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

nie dotyczy

9. Termin wnoszenia opłat:

nie dotyczy

10. Zasady aktualizacji opłat:

nie dotyczy,

11. Informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

zbycie nieruchomości następuje w formie bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego,

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:
termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „12” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "6" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 6.03.2023r. - 27.03.2023r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.


 

Wójt Gminy Pokój

/- / Barbara Zając