Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr ORI.0050.11.2023 Wójta Gminy Pokój z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej Gminy Pokój na lata 2023 – 2030 i powołania komisji do spraw konsultacji z mieszkańcami

 

Zarządzenie Nr ORI.0050.11.2023
Wójta Gminy Pokój
z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej Gminy Pokój na lata 2023 – 2030 i powołania komisji do spraw konsultacji z mieszkańcami

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) i § 3 ust. 1 pkt 1 i § 4 -6 uchwały Nr XXXII/282/2006 Rady Gminy w Pokoju z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pokój (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 36. poz. 1197) zarządzam, co następuje:

§ 1  w okresie od 27 marca 2023 r. do dnia 28 marca 2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Pokój w przedmiocie projektu Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej Gminy Pokój na lata 2023 – 2030, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami w Urzędzie Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój biuro nr 13 w godzinach od 7:30 do 15:30;

§ 2 powołuje się komisję do spraw konsultacji z mieszkańcami w następującym składzie:

1. Joanna Ptaszek-Rekus - przewodnicząca

2. Magdalena Preuhs – wiceprzewodnicząca

3. Edyta Pawłowska – członkini

4. Dominika Guszkiewicz – członkini

5. Dominika Piegza – członkini

6. Angelika Paluch - członkini

§ 3 Pracami komisji określonej w § 2 kieruje przewodnicząca lub wiceprzewodnicząca, w razie ich nieobecności wyznaczony członek komisji.

§ 4 Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający zbiorcze zestawienie wyników.

§ 5 Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy Pokój na najbliższej sesji Rady i podane do publicznej wiadomości na bip.gminapokoj.pl i umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędzie Gminy Pokój.

§ 6  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pokój.

§ 7  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Barbara Zając 

Wójt Gminy Pokój

 

PDFzał. do zarządzenia Wójta Gminy Pokój Nr ORI. 0050.11.2023 z 16.03.2023 Lokalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej Gminy Pokój na lata 2030.pdf (402,74KB)