Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: działka nr 741/3 a.m. 3 obręb Domaradz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: działka nr 741/3 a.m. 3 obręb Domaradz


 

Na podstawie 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 2, 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Wójt Gminy Pokój podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Działka nr 741/3 a.m. 3 ob. Domaradz:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr 741/3 a.m. 3 obręb Domaradz, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071646/8

2. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia działki -0,0800 ha, w tym: Grunty orne RV-0,0300 ha, pastwiska PsV-0,0500 ha,

3. Opis nieruchomości:

działka nr 741/3 a.m. 3, nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest w miejscowości Domaradz, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod obszary mieszkaniowo – usługowe – tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności. Teren nieruchomości o korzystnej hipsometrii, mocno podmokły. Na terenie występują drzewa z gatunku lipy, brzozy, dębu oraz wierzby. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną w dobrym stanie. Działka w kształcie wydłużonego prostokąta obniżona względem drogi dojazdowej. Brak infrastruktury technicznej, przy działce zlokalizowana jest siec wodociągowa. W rejonie drogi dojazdowej dostępna jest sieć energii elektrycznej. Działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pokój przeznaczona pod: D – obszary mieszkaniowo-usługowe

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:

nie dotyczy,

6. Cena nieruchomości:

cena działki 30 000 zł netto

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy,

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

nie dotyczy

9. Termin wnoszenia opłat:

nie dotyczy

10. zasady aktualizacji opłat:

nie dotyczy

11. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

zbycie w formie – przetargu nieograniczonego ustnego;

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:


termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „12” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "6" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 17.03.2023 r. - 07.04.2023 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.