Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego i remontowego spełniającego warunki ustawy o dostępności

 

Pokój, 04.04.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: „Wykonanie audytu energetycznego i remontowego spełniającego warunki ustawy o dostępności" wpłynęły 3 oferty.  Jako niekorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Audyty i Projekty Krzysztof Pater, ul. Wyzwolenia 119, 97-561 Ładzice. Cena wykonania zamówienia została określona przez oferenta na kwotę; 8 900,00 zł brutto. Oferta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zamierza zawrzeć z w/w podmiotem umowę.

 

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając

 

 


Pokój, 22.03.2023 r.

 

Gmina Pokój, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. Niniejsze postępowanie ze względu na wartość zamówienia prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).
 

Zamawiający:
nazwa: Gmina Pokój
adres: ul. Sienkiewicza 8
46 – 034 Pokój
adres do korespondencji: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
strona internetowa: 
www.bip.gminapokoj.pl
adres e-mail 
faks: 77 469 30 97 wew. 22
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

71314310-8 Usługi inżynierii grzewczej dla budownictwa

71314200-4 Usługi zarządzania energią

71318000-0 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne

Gmina Pokój zamierza zlecić usługę wykonania audytu energetycznego i remontowego spełniającego warunki ustawy o dostępności dla budynków:

 1. Pokój, ul. 1 Maja 9. Budynek jest pod nadzorem Opolskiego Konserwatora Zabytków.

 2. Lubnów, ul. Szkolna 19.

 3. Budynek Przedszkola, Pokój, ul. 1 Maja 15

Dla budynku nr 1 i nr 2 Gmina Pokój uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 5.5 Ochrona Środowiska. W ramach wniosku zostały sporządzone częściowe audyty energetyczne, które pozwoliły na osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie:

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych -72,01 to równoważnika CO2

- szacowany roczny spadek emisji pyłu zawieszonego PM10 – 0,29 Mg/rok

Szczegółowy zakres prac związany z dofinasowaniem na który powstał audyt energetyczny do wglądu.

Audyt energetyczny i remontowy spełniającego warunki ustawy o dostępności będzie zawierał analizę- ekonomiczno-energetyczną dla wszelkich możliwych usprawnień w budynkach wraz z wyborem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych oraz wstępnym szacunkiem kosztów, biorąc pod uwagę planowaną redukcję zanieczyszczeń powietrza.

Przeprowadzana w ramach audytu analiza obejmie: przegrody zewnętrzne (ściany), okna, drzwi, instalację ciepłej wody użytkowej, instalacje wentylacyjnych, zastosowanie automatyki budynkowej, optymalizacja zużycia energii elektrycznej, m.in. poprzez montaż układów kompensacji pozwalających na zmniejszenie zużycia energii biernej, modernizacji oświetlenia wewnętrznego, itp. oraz aktualizację w stosunku do istniejących audytów energetycznych związaną z dołożeniem ocieplenia i wymianą stolarki okiennej, doboru:

 • instalacji grzewczych,

 • pompy ciepła

 • instalacji fotowoltaicznej

 

Dodatkowo audyt remontowy spełniający warunki dostępności dla osób ze szczególnym potrzebami będzie zawierać analizę- ekonomiczno-budowlaną dla wszelkich możliwych usprawnień w budynkach oraz w otoczeniu zewnętrznym wraz z wyborem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych oraz wstępnym szacunkiem kosztów.

W przypadku budynku Przedszkola w Pokoju, planowane jest przeniesienie do budynku Szkoły, w związku z tym, analiza remontowa odnosiła by się również do przystosowania w budynku szkoły sal na potrzeby przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem warunków Ustawy o Dostępności.

 

W wycenie ofertowej należy uwzględnić:

Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie posiłkował się wiedzą techniczną, aktualnie obowiązującym przepisami oraz metodologiami audytowymi opisanymi w: 

a) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43 poz. 346 ze zm.),

b) rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1912),

c) ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 poz. 497),

d) ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2021 r poz.468 ze zm.),

e) ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. 2021 r. poz. 716 ze zm.),

f) ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tekst jednolity Dz. U. z 2022  r. poz. 438 ze zm.),

g) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów    ( Dz. U. Nr 43 poz. 347 ze zm.),

h) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r., w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 376 ze zm.),

i) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065 z późn. zm.).

j) rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii ( Dz. U. z 2022 r. poz. 956),

k) rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. 2020 poz. 879),

l) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2816)

m) ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696)

 

Opracowany audyt energetyczny i remontowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicz 8, 46-034 Pokój,  w terminie 14 dni od podpisania umowy, w ilości:

a) 5 egzemplarzach w formie papierowej,

b) 2 płyty z nośnikami danych w wersji edytowalnej (odpowiednio w programach Microsoft Word, Microsoft Excel, formacie DWG lub kompatybilnym),

c) 2 płyty z nośnikami danych w wersji nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym, przeszukiwanym (z rozszerzeniem PDF).

Audyt energetyczny i remontowy ma być wykonany, w zakresie treści, jak i formy, w sposób umożliwiający Zamawiającemu aplikowanie o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w procesie zmniejszania zużycia energii, określać zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia lub przedsięwzięć modernizacyjnych, ze wskazaniem wariantu rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia jego kosztów oraz oszczędności energii, stanowiącego jednocześnie założenia do projektu budowlanego. np.ze srodków BGK. Musi również zawierać wyliczenie efektów ekologicznych przed i po: dla zanieczyszczeń powietrza: wymienić wskaźniki i zużycia energii min. 30 procent oszczędności

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie posiłkował się osobami wpisanymi do Wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz posiadających uprawnienia budowlane, potwierdzone decyzją samorządu zawodowego architektów w zakresie pozwalającym na opracowanie koncepcji dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli zapewni, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą wpisaną do Wykazu osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane, potwierdzone decyzją samorządu zawodowego architektów w zakresie pozwalającym na opracowanie koncepcji dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wykonawca będzie się posługiwał wiedzą techniczną, aktualnie obowiązującą metodologią i przepisami odnośnie sporządzania audytów.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej stawianych Wykonawcy przez Zamawiającego, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
- Wykaz osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zawierający imię i nazwisko, nr wpisu na Wykazie MRiT oraz podstawę dysponowania osobą.
https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych.

- Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane, potwierdzone decyzją samorządu zawodowego architektów w zakresie pozwalającym na opracowanie koncepcji dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

- Kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

 Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi zawierać:

 1. Ofertę cenową zawierająca kwotę netto i brutto w złotych zgodnie z formularzem cenowym podanym w załączniku do niniejszego zapytania.

 2. Oświadczenie, że wycena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia.

 3. Oferowany okres gwarancji, który nie może być krótszy niż 48 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru.  

 4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do wprowadzenia wymaganych poprawek i uzupełnień związanych z merytoryczną częścią audytu w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego w formie elektronicznej lub pisemnej

 5. Oświadczenie, że oferta zachowuje swoją ważność przez okres min. 30 dni od wyznaczonego terminu na jej składanie.

 6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnianych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
  Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawy wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do ofert należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa.
  Forma oferty:
  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i podpisana przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
  Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę.
  Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, natomiast w przypadku pełnomocnictwa, wymagane jest ono w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/y upoważnioną. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką).

Warunki zlecenia:

 1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty, o których mowa powyżej ponosi Wykonawca,

 

Termin realizacji zamówienia:

 1. Planowany termin wykonania zamówienia do 14 dni od daty podpisania umowy.

 2. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 3. Zamawiający prosi o przekazanie oferty cenowej w ww. zakresie w terminie do dnia 31.03.2023 r. do godz. 12:00 pisemnie na adres:

 

               Gmina Pokój

Ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

 

 lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:i.tekieli, w formie dokumentu elektronicznego podpisanego certyfikowanym podpisem elektronicznym, lub w formie skanu, z tym, że w przypadku wybrania oferty jako najkorzystniejszej przed podpisaniem umowy należy dostarczyć oryginał oferty.

Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium cena ofertowa brutto – 100%.

Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny
2. nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny
3. pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania

Osoba do kontaktu:
W sprawie zapytania ofertowego osobą do kontaktu jest: pani Izabela Tekieli tel. 774693080 wew. 19, adres mail: i.tekieli

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

 • w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres IOD Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, poczty elektronicznej na adres , kontakt telefoniczny 774693080 w. 36Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5. posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
5. nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Informacja o ograniczeniach danych osobowych:
1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych in formacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3roz porządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z załącznikami).
Jednocześnie Urząd Gminy Pokój przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy: ODTFormularz ofertowy 1.odt (28,46KB)

2. Wzór umowy: DOCXWzór umowy.docx (28,28KB)

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając