Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy Pokój - 29 marca 2023 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 22 marca 2023 r.

RADA GMINY POKÓJ

OR.II.0002.42.2023

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XLII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

29 marca 2023 r. o godz. 1500

w  sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Pokój
 7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 rok
 8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XLI sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  b) uchylenia uchwały nr XVI/145/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz uchwały nr XXXV/295/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 21 lutego 2018 r.
  c) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój w 2023 roku
  d) uchwalenia Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej Gminy Pokój na lata 2023-2030
  e) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2023-2025
  f) zmiany budżetu gminy na 2023 rok
  g) wieloletniej prognozy finansowej
 11. Interpelacje i zapytania radnych
 12. Wolne wnioski radnych i sołtysów
 13. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki