Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Pokój”

Pokój, 23.05.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Pokój" wpłynęła 1 oferta. Wybrano ofertę złożoną przez: Remonty dróg- J. Dunst, ul. Rycerska 12, skr.6, 55-120 Oborniki Śl. Cena jednostkowa wykonania zamówienia została określona przez oferenta na kwotę; 500 zł brutto/1 tonę. Oferta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zamierza zawrzeć z w/w podmiotem umowę.

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając 


Pokój, 15.05.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Pokój”

Gmina Pokój, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

1. Zamawiający:

nazwa: Gmina Pokój

adres: ul. Sienkiewicza 8

46 – 034 Pokój

adres do korespondencji: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8,

46-034 Pokój

strona internetowa: www.bip.gminapokoj.pl

adres e-mail ug@gminapokoj.pl

faks: 77 469 30 97 wew. 22

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg,

45233141-9 – roboty w zakresie konserwacji dróg

Przedmiotem zapytania ofertowego jest remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Pokój obejmujący:

remont przy użyciu remontera typu PATCHER, usunięcie spękań poprzecznych i podłużnych, oczyszczenie jezdni z zanieczyszczeń płynnych i cząstek gruntu, oczyszczenie szczelin sprężonym powietrzem, wypełnienie ubytków mieszanką grysowo – emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb technologicznych, posypanie suchym grysem. Szacowana wielkość zamówienia wynosi 20 ton. Jednostka obmiaru 1 tona.

Przedmiot zapytania ofertowego będzie wykonywany w oparciu o pisemne zapotrzebowanie określające zakres robót i ich lokalizację

3. Termin realizacji zamówienia:

do 12.07.2023 r.

4. Kryterium oceny ofert:

Cena 100%

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty Załącznik nr 1.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i podpisanej przez osobę upoważnioną.

Oferta powinna zawierać oferowaną cenę (brutto) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem oferty. Cena winna zawierać wszystkie składniki mające wpływ na realizację zadania m.in.: materiał, praca i transport sprzętu, rozładunek i załadunek materiału, oznakowanie miejsca wykonywania robót, prace porządkowe oraz inne prace rozpoznane przez wykonawcą we własnym zakresie niezbędne do realizacji zamówienia.

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie z napisem „Oferta na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Pokój”

6. Sposób i termin złożenia ofert:

Ofertę należy przygotować i złożyć w terminie do 22.05.2023 r. do godziny 15.00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój Sekretariat - decyduje data wpływu do urzędu.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z napisem: „Oferta na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Pokój”

7. Gwarancja:

Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia.

8. Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia z obmiarem wykonanych robót.

9. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

10.Termin związania ofertą: 30 dni

11.Osoba do kontaktu:

W sprawie zapytania ofertowego osobą do kontaktu jest: Izabela Tekieli tel. 774693080 wew. 41, adres mail: drogi@gminapokoj.pl

12. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres IOD Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, poczty elektronicznej na adres iod@gminapokoj.pl, kontakt telefoniczny 774693080 w. 36

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacja o ograniczeniach danych osobowych:

1. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych in formacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3roz porządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z załącznikami).

Jednocześnie Urząd Gminy Pokój przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając  

Załącznik nr 1 – Formularz oferty ODTzałącznik 1 oferta.odt (33,97KB)

Załącznik nr 2 - Wzór umowyDOCzałącznik 2 umowa.doc (59,00KB)