Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
PODINSPEKTOR DS. EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY PRZYRODY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
w Urzędzie Gminy Pokój
 
1.   Wymagania niezbędne:
a)     wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska
b)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 
2.  Wymagania dodatkowe:
 
a)     znajomość przepisów prawnych:
- kodeks postępowania administracyjnego,
- przepisy prawne stosowane w realizacji zadań na w/w stanowisku,
b)     doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
c)      umiejętność korzystania z aplikacji pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i internetu,
d)     znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i w piśmie w stopniu co najmniej dobrym,
e)     prawo jazdy kat. B,
f)        nieposzlakowana opinia społeczna,
g)     niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 
3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
 
a)     prowadzenie spraw z wiązanych z edukacją ekologiczną,
b)     prowadzenie spraw z wiązanych z ochroną przyrody,
c)      prowadzenie spraw z wiązanych z ochroną zabytków.
 
4.  Wymagane dokumenty:
a)     życiorys (CV),
b)     list motywacyjny,
c)      kwestionariusz osobowy,
d)     dokumenty poświadczające poziom i kierunek wykształcenia,
e)     inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
f)        zaświadczenie o stanie zdrowia,
g)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, pocztą elektroniczną na adres: (w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój; z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko PODINSPEKTOR DS. EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY PRZYRODY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, w terminie do dnia 21.12.2006 r. Aplikacje niekompletne oraz te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 informację wytworzył(a): Agata Kruszelnicka
za treść odpowiada: Barbara Zając
data wytworzenia: 7.12.2006