Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
INFORMATYK
w Urzędzie Gminy Pokój
 
1.       Wymagania niezbędne:
a)     wyższe wykształcenie informatyczne
b)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka
 
2.       Wymagania dodatkowe:
 
a)     umiejętność redagowania tekstów,
b)     dobra znajomość programów graficznych Corel, Photoshop itp.,
c)      znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym,
d)     znajomość zagadnień dotyczących sieci komputerowych,
e)     znajomość przepisów prawnych i procedur dot. obsługi informatycznej urzędów administracji publicznej,
f)        nieposzlakowana opinia społeczna,
g)     niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
h)      doświadczenie zawodowe w urzędach administracji publicznej.
 
3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
a)     przygotowywanie informacji na stronę internetową,
b)     opracowywanie graficzne stron internetowych i ich aktualizacja,
c)      wdrażanie i eksploatacja programów komputerowych w urzędzie,
d)     zapewnienie bezpieczeństwa systemów sieci teleinformacyjnych w urzędzie,
e)     zabezpieczenie danych wdrożonych systemów komputerowych,
f)        usuwanie drobnych usterek sprzętowych i programowych,
g)     szkolenie informatyczne pracowników,
h)      wdrażanie i obsługa projektu e-urząd.
 
4.      Wymagane dokumenty:
a)     życiorys (CV),
b)     list motywacyjny,
c)      kwestionariusz osobowy,
d)     dokumenty poświadczające poziom i kierunek wykształcenia,
e)     inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
f)        zaświadczenie o stanie zdrowia,
g)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, pocztą elektroniczną na adres: (w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój; z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko INFORMATYK, w terminie do dnia 21.12.2006 r. Aplikacje niekompletne oraz te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
 


informację wytworzył(a): Agata Kruszelnicka
za treść odpowiada: Barbara Zając
data wytworzenia: 7.12.2006