Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Pokój ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR P 244L, o numerze rejestracyjnym ODH1100

Wójt Gminy Pokój
ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu
pożarniczego  marki STAR P 244L, o numerze rejestracyjnym ODH1100

 

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
  Gmina Pokój z siedzibą w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
  tel. 77 46 93 080, fax 77 46 93 080 w. 22
  NIP: 7521359322; Regon:531412740
  e-mail.: ug@gminapokoj.pl
 2. Przedmiot sprzedaży:
  Marka i typ samochodu – STAR P 244L,
  nr rejestracyjny samochodu: ODH1100
  rok produkcji – 1979
  stan licznika – 50982 km
  data pierwszej rejestracji: 10-04-1979
  nr identyfikacyjny pojazdu: 05196
  Rodzaj silnika: Diesel
  Pojemność silnika: 6842 cm3
  Skrzynia biegów: 5 biegowa, manualna
  Rodzaj pojazdu: samochód specjalny

  Dane uzupełniające:
  Samochód jest ubezpieczony do 30.01.2024 r.
  brak aktualnego przeglądu technicznego
 3. Miejsce i termin, oględzin pojazdu:
  Zainteresowany kupujący ma możliwość dokonania oględzin samochodu będącego przedmiotem przetargu przy remizie OSP w Zawiści (46-034 Zawiść ul. Wołczyńska 1B) do dnia 30 listopada 2023 r. Termin oględzin należy ustalić telefonicznie - nr tel. 695 029 488 – Wiesław Czaiński, który udziela informacji dot. pojazdu.
 4. Warunki przystąpienia do przetargu w zakresie wadium:
  Sprzedający nie wymaga złożenia wadium.
 5. Miejsce i termin składania ofert
  Oferty należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2023 r. do godz. 1000 w  Sekretariacie Urzędu Gminny Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej następująco: Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój oraz opisanej: „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR, o numerze rejestracyjnym ODH1100” oraz „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert".
 6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Otwarcie ofert nastąpi 30 listopada 2023 o godzinie 1015 w Urzędzie Gminy Pokój, biuro nr 17. Otwarcie ofert jest jawne.
 7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w przedmiotowym przetargu:
  Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze.
  Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - Pełnomocnictwo musi zostać złożone w oryginale.
 8. Podstawy odrzucenia oferty:
  Złożenie oferty po termie.
  Oferta nie spełnia wymagań zawartych w ogłoszeniu.
  Brak pełnomocnictwa jeśli jest wymagane.
  Cena oferty jest niższa od ceny wywoławczej.
  Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 9. Cena wywoławcza:
  Cenę wywoławczą ustalono na kwotę10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł). Oferent składający ofertę w przedmiotowym przetargu powinien złożyć ofertę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.
 10. Informacje dodatkowe.
  1. Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą zaoferowaną cenę za sprzedawany pojazd,
  2. z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa kupna–sprzedaży,
  3. nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w Pokoju:
   34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 w terminie do 7 dni po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Wpłacone środki finansowe muszą znaleźć się na ww. rachunku bankowym w tym terminie,
  4. w przypadku niewpłacenia oferowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt. 3, Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy,
  5. wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży,
  6. wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący,
  7. w przypadku złożenia dwóch jednakowych ofert, które będą ofertami o najwyższej cenie Sprzedający zorganizuje dla tych oferentów dodatkowy przetarg ustny. Sprzedający poinformuje danych oferentów o terminie przetargu ustnego,
  8. termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert,
  9. uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Agata Kruszelnicka, nr tel. 77 46 93 080 w. 17, w godzinach pracy urzędu tj. 7:30-15:30.

 

Wójt Gminy Pokój
/-/             
Barbara ZAJĄC  

 

Pokój, dnia 13 listopada 2023 r.


Wójt Gminy Pokój informuje,

że w wyniku przetargu pisemnego ofertowego z dnia 13.11.2023 r.

na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR P 244L,

o numerze rejestracyjnym ODH1100 

nie wpłynęła żadne oferta


Wójt Gminy Pokój
/-/            
Barbara ZAJĄC