Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
INSPEKTOR DS. OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
w Urzędzie Gminy Pokój
 
1.       Wymagania niezbędne:
a)     wyższe wykształcenie w zakresie zarządzania oświatą
b)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 
2.       Wymagania dodatkowe:
 
a)     znajomość przepisów prawnych:
- kodeks postępowania administracyjnego,
- przepisy prawne stosowane w realizacji zadań na w/w stanowisku,
b)     umiejętność korzystania z aplikacji pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i internetu,
c)      doświadczenie zawodowe w urzędach administracji publicznej,
d)     nieposzlakowana opinia społeczna,
e)     niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 
3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
a)     realizacja zadań wynikających z przepisów z zakresu: oświaty, organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, organizacji bibliotek oraz kultury fizycznej,
b)     realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem i nadzorowaniem szkół, przedszkoli, biblioteki oraz gminnego ośrodka kultury,
c)      realizacja procedur konkursowych związanych z zatrudnianiem dyrektorów placówek oświatowych oraz procedur związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
d)     prowadzenie postępowania administracyjnego oraz opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie realizowanych zadań,
e)     przygotowywanie projektów zarządzeń i uchwał oraz umów w zakresie realizowanych zadań,
f)        współpraca z organizacjami pożytku publicznego,
g)     prowadzenie statystyki oraz sprawozdawczości w w/w zakresie.
 
4.      Wymagane dokumenty:
a)     życiorys (CV),
b)     list motywacyjny,
c)      kwestionariusz osobowy,
d)     dokumenty poświadczające poziom i kierunek wykształcenia,
e)     inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
f)        zaświadczenie o stanie zdrowia,
g)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, pocztą elektroniczną na adres:   (w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój; z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko INSPEKTOR DS. OŚWIATY, KULTURY I SPORTU, w terminie do dnia 21.12.2006 r. Aplikacje niekompletne oraz te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


informację wytworzył(a):
Agata Kruszelnicka
za treść odpowiada:
Barbara Zając
data wytworzenia: 7.12.2006 r.
Metryczka
  • opublikowano:
    07-12-2006 14:54
    przez: Piotr Rudak
  • zmodyfikowano:
    04-07-2007 11:05
    przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl