Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Pokój, dnia 12 lutego 2024 r.

SG.IV.6733.12.2023

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „ Budowa rurociągu tłoczonego zbiorczego kanalizacji sanitarnej ø 125 mm z rur PE100RC o długości ok.2760 m w cz. działek ew. nr 154/4, 154/3,154/2,154/1, 1 k.m. 1 obręb Krogulna, 318,329,330,249,218,173 k.m. 2 obręb Krogulna w ramach zadania pn.: „Tranzyt kanalizacji sanitarnej Pokój- Świerczów ”

po uzyskaniu wymaganych uzgodnień, w dniu 12.02.2024 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia o nr SG.IV.6733.12.2023.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia od dnia 12 lutego 2024 r.

W związku z powyższym 14 dniowy termin przysługujący stronom postępowania na złożenie odwołania liczony jest po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. nr 41. Urząd Gminy Pokój czynny jest od pn. do pt. w godzinach: od 7.30-15.30.

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając


Wójt Gminy Pokój

Pokój, 24 stycznia 2024 r.

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

SG.IV.6733.12.2023
ZAWIADOMIENIE
o zebraniu materiału dowodowego

Zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym
na wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie rurociągu tłocznego zbiorczego kanalizacji sanitarnej ø 125 mm z rur PE100RC o długości ok.2760 m w cz. działek ew. nr 154/4, 154/3,154/2,154/1, 1 k. m. 1 obręb Krogulna, 318,329,330,249,218,173 k.m. 2 obręb Krogulna w ramach zadania pn.: „Tranzyt kanalizacji sanitarnej Pokój- Świerczów”. Stosownie do art. 106 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), tutejszy organ wystąpił w dniu 06.12.2023 r. i 08.01.2024r. z projektem decyzji nr SG.IV.6733.12.2023 do organów, o których mowa w art. 53 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca z 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz., 977 z późn. zm.). Organy, do których zwrócono się o zajęcie stanowiska, w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia nie zgłosiły sprzeciwu. W związku z tym Wójt Gminy Pokój zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

Zgodnie z art. 10, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), organ administracji zobowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do prowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wypełniając stosowny obowiązek należytego wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 k.p.a. informuję, iż z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój od pn. do pt. w godzinach od 7:30 do 15:30, biuro nr 41 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Przeglądanie akt sprawy proszę wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie, nr tel. 77 469 30 85 wew. 41.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Pokój
/-/ Barbara Zając 


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

SG.IV.6733.12.2023 Pokój, 06 grudnia 2023 r.
Na podstawie art. 49 oraz 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) Wójt Gminy Pokój zawiadamia strony postępowania, że w dniu 10.11.2023 r. zostało wszczęte postępowanie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie rurociągu tłocznego zbiorczego kanalizacji sanitarnej ø 125 mm z rur PE100RC o długości ok.2760 m w cz. działek ew. nr 154/4, 154/3,154/2,154/1, 1 k. m. 1 obręb Krogulna, 318,329,330,249,218,173 k.m. 2 obręb Krogulna w ramach zadania pn.: „Tranzyt kanalizacji sanitarnej Pokój- Świerczów”
Strony mogą składać wnioski i uwagi do w/w zamierzenia inwestycyjnego w terminie 14 dni od dokonania zawiadomienia w trybie udostępnienia zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej. W każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie. Wnioski można składać w tutejszym  urzędzie, w pok. nr 41 w godzinach pn. - pt. Od 7:30 do 15:30. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój tj. od dnia 06 grudnia 2023 r.
Pouczenie
Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje stronie postępowania prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek,kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Strona może się z zapoznać z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój w godzinach pn. - pt. od 7:30 do 15:30, biuro nr 41. Przeglądanie akt sprawy proszę wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie, nr tel. 77 469 30 85 wew. 41. Strona ma możliwość złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie.
W myśl art. 32-33 Kpa - Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny,rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Zgodnie z art. 40§ 1-5 Kpa pismo doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela doręcza się temu przedstawicielowi. Strona ma prawo ustanowić pełnomocnika wtedy pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Strona ma możliwość złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie.
Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności Organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 57 Kpa termin uważa się bowiem za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane na adres do doręczeń elektronicznych organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub złożone w polskim urzędzie konsularnym, a także w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41. § 1. Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 37 kpa, jeżeli sprawa nie została załatwiona w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1, a także jeśli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy wówczas stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.
Proszę również zapoznać się z klauzulą informacyjną o gromadzeniu, przetwarzaniu, udostępnianiu danych osobowych zawierającej informacje o administratorze danych osobowych, zakresie przetwarzania danych osobowych i uprawnieniach z tym związanych pod adresem: http://bip.gminapokoj.pl/3723/2191/klauzula-informacyjna.html

Wójt Gminy Pokój
/-/ Barbara Zając