Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn" Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. Nr 428/1 w obrębie Domaradzka Kuźnia, gmina Pokój

SG.VI.6220.14.2021/2022

Pokój, dnia 6 grudnia 2023 r.

 

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie

o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wydanej decyzji

Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094, z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 4 grudnia 2023 r. wydał postanowienie na wniosek strony w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Pokój nr SG.VI.6220.14.2021/2022 z dnia 24.10.2023 r. wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. Nr 428/1 w obrębie Domaradzka Kuźnia, gmina Pokój”

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, t.j. w terminie od 21.12.2023 r. do 27.12.2023 r

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029, z późn. zm.) Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z wydanym postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój w biurze nr 40, w godzinach pracy Urzędu -t.j. (t.j. pn.-pt.7.30 - 15.30).

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając