Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Wójt Gminy Pokój

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

Pokój, dnia 26 lutego 2024 r.

SG.IV.6730.32.2023

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, że w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych do 70 m2 na działce nr 76 k.m. 1 obręb Fałkowice w dniu 26.02.2024 r. została wydana decyzja odmawiająca ustalenia warunków zabudowy i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu części działki nr 76 obr. Fałkowice o nr SG.IV.6730.37.2023.

Zgodnie z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisu art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia od dnia 26 lutego 2024 r.

Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. nr 41. Urząd Gminy Pokój czynny jest od pn. do pt. w godzinach: od 7.30-15.30.

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając


Wójt Gminy Pokój

Pokój, dnia 24.01.2024 r.

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

SG.IV.6730.32.2023

ZAWIADOMIENIE

o wniesieniu odwołania

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w odpowiedzi na zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego dnia 17 stycznia 2024 r. wpłynęło odwołanie.

W związku z niedoprecyzowaniem czy pismo zatytułowane jako „odwołanie” traktować jako dowód w sprawie lub na tym etapie przekierować pismo do SKO, Wójt Gminy Pokój dziś tj. 24.01.2024r. poprzez Epuap przekaże akta sprawy wraz z odwołaniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

Ponadto informuję, że na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisu art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój tj. od dnia 24 stycznia 2024 r.

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając


Wójt Gminy Pokój

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

Pokój, dnia 16.01.2024 r.

SG.IV.6730.32.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, iż organ zakończył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych do 70 m2 na działce nr 76 k.m. 1 obręb Fałkowice.

Strona nie spełniła przesłanek przewianych w art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do wniosku nie dołączono dokumentów zapewniających o możliwości uzbrojenia terenu wydanych przez odpowiednich gestorów sieci. Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, winno być wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p. wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia warunków wskazanych w tym przepisie, w szczególności istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, powinno być wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Wskazanie projektowanego lub istniejącego uzbrojenia terenu powinno być konkretne, nie może podlegać na wymienianiu kilku różnych koncepcji.

Ponadto zamierzenie budowlane nie spełnia także warunków określonych w art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., analiza obszaru wykazała, że w promieniu do 96 m, wokół granic terenu inwestycji nie występuje na nim zabudowa pozwalająca na określenie wymagań dotyczących wnioskowanego terenu w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

W związku z powyższym wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie może zostać pozytywnie rozpatrzony.

Strona może przedłożyć dodatkowe dowody tj. zagwarantowanie, że powstanie stosowne uzbrojenie, pozwalające na prawidłowe korzystanie z obiektów budowlanych, celem wykazania spełnienia warunków przewidzianych w art. 61 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszej informacji.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), organ administracji zobowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do prowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wypełniając stosowny obowiązek należytego wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.P.A. informuję, iż z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w godzinach od pn. do pt. od 7:30 do 15:30, biuro nr 41. Przeglądanie akt sprawy proszę wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie, nr tel. 77 469 30 85 wew. 41 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisu art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój tj. od dnia 16 stycznia 2024 r.

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając


Wójt Gminy Pokój

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

Pokój, dnia 07.12.2023 r.

SG.IV.6730.32.2023

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), dalej Kpa, w oparciu o art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) Wójt Gminy Pokój, w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 28 listopada 2023 r. (data wpływu 01.12.2023r.) sygnatura SKO.40.3701.2023.li uchylającą w całości zaskarżoną decyzję i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych do 70m2 na działce nr 76 k.m. 1 obręb Fałkowice.

Zgodnie z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisu art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój tj. od dnia 07 grudnia 2023 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek,kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Strona może się zapoznać z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój od pn.- pt. w godzinach od 7:30. do 15:30. Przeglądanie akt sprawy proszę wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie, nr tel. 77 469 30 85 wew. 41. Strona ma możliwość złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie.

W myśl art. 32-33 Kpa - Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny,rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Zgodnie z art. 40§ 1-5 Kpa pismo doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela doręcza się temu przedstawicielowi. Strona ma prawo ustanowić pełnomocnika wtedy pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Strona ma możliwość złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie.

Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności Organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 57 Kpa termin uważa się bowiem za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane na adres do doręczeń elektronicznych organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub złożone w polskim urzędzie konsularnym, a także w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41. § 1. Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 37 kpa, jeżeli sprawa nie została załatwiona w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1, a także jeśli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy wówczas stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

Proszę również zapoznać się z klauzulą informacyjną o gromadzeniu, przetwarzaniu, udostępnianiu danych osobowych zawierającej informacje o administratorze danych osobowych, zakresie przetwarzania danych osobowych i uprawnieniach z tym związanych pod adresem: http://bip.gminapokoj.pl/3723/2191/klauzula-informacyjna.html