Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pokój w 2024-2026 CPV: 98380000-0

Pokój, dnia 07.02.2024 r.

Zapytanie ofertowe
na odławianie i transportu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pokój  w 2024 - 2026 


Wójt Gminy Pokój zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na odławianiu i transporcie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pokój w 2024-2026
Zamawiający:
Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
tel. 774693080 
e-mail:ug@gminapokoj.pl

Opis przedmiotu zamówienia:

CPV:98380000-0 

Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do:

 1.  Wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pokój i dostarczanie zwierząt do schroniska Fundacji Małych Braci Św. Franciszka w Paryżu 7 a, a w przypadkach koniecznych do Lecznicy Weterynaryjnej w Popielowie ul. Kościuszki 27 w czasie nie dłuższym niż podane w projekcie umowy
 2.  Wyłapywanie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (chwytak, dmuchawka, siatka, klatka), przez osoby do tego uprawnione i posiadające odpowiednie przeszkolenie. 
 3.  Transport zwierząt będzie się odbywał wyłącznie specjalistycznym pojazdem. 
 4.  Wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego przez Zamawiającego
 5.  Prowadzić dokumentację dotycząca opisu odłowionego zwierzęcia, przekazania i niezwłocznie do Urzędu Gminy Pokój.
 6.  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 ze zm.), oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt (Dz. U. z 1998 r., nr 116, poz. 753). 

Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 31.03.2024 r. do dnia 31.03.2026 r.

Warunki udziału w postępowaniu:

Do oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty, pod rygorem wykluczenia z postępowania:

 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odławiania i transportu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pokój.

Cena ofertowa: 

 1. Cenę ofertową należy wyliczyć według włąsnej kalkulacji i wpisac do formularza
 2. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu. 
 3. Kwotę należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 
 4. Kryteria wyboru ofert, spełnienie wymogu formalnego – zezwolenie na a prowadzenie działalności w zakresie odławiania i transportu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pokój, podpisana oferta. Kryterium wyboru cena- 100%

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

 1. Formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie właściwym dla jego formy organizacyjnej wraz z pieczęcią imienną lub elektroniczny podpis.
 2. W razie wykonania czynności związanych z postępowaniem przez Pełnomocnika. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia łącznie z ofertą pełnomocnictwa określającego jego zakres i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 
 3. Wszystkie oświadczenia i dokumenty tworzące ofertę należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. 
 4. Zawartość oferty: wypełniony załącznik nr 1formularz ofertowy, należy składać osobiście lub przesłać pocztą do Urzędu Gminy w Pokój, ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie odławiania i transportu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pokój w 2024 -2026 roku”w terminie do 14 lutego 2024 r. do godz. 9:00. 
 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 14 lutego 2024 r. godz. 9.15

Dodatkowe informacje:

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień odnośnie postępowania jest Marzena Olejnik tel. 774693080 wew.19 adres mail:m.olejnik@gminapokoj.pl godzinach pracy tut. urzędu: poniedziałek-piątek 7:00-15:30
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
 4. W przypadku jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. 
 5. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania w każdym czasie, w tym również po złożeniu ofert. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w szczególności:
  a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta lub gdy złożone oferty nie będą podlegały ocenie.
  b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Odwołaniu lub unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający poinformuje wykonawców, którzy złożyli oferty. 

Wójt Gminy Pokój
 /-/             
Barbara Zając   

Załącznik: