Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację cyklu warsztatów - bądź eko realizowanych w ramach projektu pn. „STOP Emisjom w Gminie Pokój” współfinansowanego przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu

Logotypy NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu

 

Pokój, 22.02.2024 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania ofertowego : organizacja cyklu warsztatów - bądź eko realizowanych w ramach projektu pn. "STOP Emisjom w Gminie Pokój"

Wójt Gminy Pokój zawiadamia, że na podstawie pkt. VI.7 Zapytania ofertowego unieważnia zamówienie bez podania przyczyny.

                                                                                                                                           Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                            /-/ Barbara ZającGmina Pokój, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. Niniejsze postępowanie ze względu na wartość zamówienia prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Pokój

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

1. Przedmiotem zamówienia są usługi przeprowadzenia cyklu 6 warsztatów grupowych, na rzecz uczestniczek i uczestników projektu: „STOP Emisjom w Gminie Pokój” opartych na następujących tematach:

Skąd się bierze prąd? Poznanie rodzajów energii, energia odnawialna, energia nieodnawialna. Jak powstaje smog, smog, a zdrowie człowieka, niska emisja gazów, przyczyny niskiej emisji w Polsce i na świecie, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, ekopojazdy, porosty jako wskaźniki czystego powietrza. Naturalne oczyszczacze powietrza. Rośliny poprawiające jakość powietrza. Rośliny doniczkowe poprawiające jakość powietrza. Zabawy z powietrzem. Doświadczenia – jak powstaje smog. Tlen,a spalanie. Rozpoznawanie jakości powietrza. Badania czystości powietrza – domowy miernik powietrza, domowy oczyszczacz powietrza, stacje pomiaru czystości powietrza. Jak odczytywać aplikacje czystości powietrza. Źródła zanieczyszczeń powietrza. Oazy czystego powietrza w Polsce i na świecie.

Powyższe tematy służą inspiracji do zorganizowania kreatywnych warsztatów łączących wiedzę z praktyką dla dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat.

Warsztat „Las w słoiku” mający uświadomić mieszkańcom jak działa ekosystem, jak ważna jest równowaga w przyrodzie – warsztat skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Warsztat dla dorosłych – przekazanie wiedzy dotyczącej zanieczyszczenia powietrza i wymiany źródeł ciepła, negatywne konsekwencje dla zdrowia człowieka i środowiska, postępowanie z odpadami – omówienie kwestii ich spalania, kwestia smogu.

2. Przewiduje się objęcie powyższym wsparciem 90 osób w podziale na grupy warsztatowe – 15 osób/warsztat. Projekt realizowany będzie na terenie gm. Pokój. Każdy warsztat przewidziany jest na min. 1 godz, łącznie do realizacji przewiduje się min. 6 godz. zajęć. Rekrutacja uczestników po stronie Zamawiającego.

3. Propozycję zajęć i program warsztatów do opracowania przez Wykonawcę. Zakres tematyczny powinien być dostosowany do poszczególnych grup odbiorców.

4. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie także prowadzenie dokumentacji (na wzorach przekazanych przez Zamawiającego) związanej z prawidłową realizacją Zamówienia, którą na bieżąco Wykonawca przekaże Zamawiającemu w oryginałach tj. w szczególności: listy obecności, dokumentacja zdjęciowa.

5. Sposób organizacji warsztatów dostosowany będzie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w przypadku, gdy takie potrzeby zostaną zgłoszone na etapie rekrutacji uczestników warsztatów, w tym: osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności poszczególnych uczestników. Wykonawca i osoby wyznaczone do realizacji zamówienia powinny uwzględnić konieczność zapewnienia elastyczności realizowanych usług oraz bezpieczeństwa psychicznego uczestników (na przykład: poprzez odpowiednie zwiększenie czasu na spotkanie wynikające z wolniejszego tempa prowadzenia spotkania z osobą o obniżonej normie intelektualnej, uwzględnienie okoliczności, iż osobie z niepełnosprawnością towarzyszyć może rodzic/opiekun prawny/opiekun faktyczny lub asystent osoby z niepełnosprawnością; osobie z niepełnosprawnością towarzyszyć może tłumacz języka migowego; osobie z niepełnosprawnością towarzyszyć może pies asystujący – pod pojęciem psa asystującego rozumie się odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym).

6. Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje sę do przestrzegania zasady równości szans, w tym równości płci, rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku czy orientacji seksualnej.

7. Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do stosowania prostego
i zrozumiałego języka adekwatnego do grupy odbiorców.

8. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z wynajęciem sali do przeprowadzenia warsztatów.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dojazdu w miejsca wskazane przez Zamawiającego

10. realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do informowania Uczestników o współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

1. Okres realizacji zamówienia od 1 kwietnia 2024 r., do 31 maja 2024 r.

2. Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar Gminy Pokój, szczegółowe daty i miejsca realizacji warsztatów zostaną uzgodnione między Wykonawcą, a Zamawiającym po podpisaniu umowy.

3. Warsztaty odbywać się będą każdorazowo w formie bezpośredniej.

IV . KRYTERIUM OCENY OFERT

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a. Posiadają wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia

b. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

d. Przedstawią propozycję realizacji warsztatów wraz z programem warsztatów

2. Potwierdzeniem spełnienia warunków postawionych wykonawcy są następujące dokumenty:

a. stosowne oświadczenia w powyższym zakresie

b. program warsztatów

V. MINIMALNY ZAKRES OFERTY:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

a. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnianych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

b. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawy wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do ofert należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa.

2. Forma oferty:
a. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i podpisana przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
b. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę.

c. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, natomiast w przypadku pełnomocnictwa, wymagane jest ono w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

d. Oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/y upoważnioną. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką).

e. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z przygotowanego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym.

f. Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

g. Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;


 

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z przedmiotem zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.

2. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:

a) zostały złożone w terminie,

b) są zgodne z przedmiotem zamówienia,

c) spełniają warunki udziału w postępowaniu,

d) przedstawiły ofertę zgodnie z wymaganiami wskazanymi w minimalnym zakresie oferty.

3. Ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie oceny kryterium cena – 100%, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem.

Punktacja oraz waga procentowa kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób przyznawania punktacji:

1 - cena: 100%

Ocenie podlega cena brutto danej oferty. Maksymalna punktacja dla danej oferty z najniższą ceną brutto to 100 pkt. Kolejne oferty oceniane są proporcjonalnie do podanej ceny brutto zgodnie ze wzorem: (cena brutto najniższa / cena brutto danej oferty) * 100 pkt.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przedstawionymi kryteriami wg wzoru:

W = C (cena)

gdzie:

W – Wybrana oferta

C – najkorzystniejsza cena

4. Oferta z największą ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna.

5. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną liczbę punktów tj. podali taką samą najniższą cenę, Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponownie ofert zawierających cenę we wskazanym przez Zamawiającego terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ponownie złożonych ofert.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej: www.bip.gminapokoj.pl.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

 

VII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy przygotować i złożyć w terminie do 16.02.2024 r. do godziny 12:00 pisemnie na adres:

 

Gmina Pokój

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.paluch@gminapokoj.pl lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego certyfikowanym podpisem elektronicznym, lub w formie skanu, z tym, że w przypadku wybrania oferty jako najkorzystniejszej przed podpisaniem umowy należy dostarczyć oryginał oferty.

 

2. Liczy się dzień i godzina wpływu oferty, a nie nadania oferty czy też jej sporządzenia

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Zmawiający nie zwraca przesłanych ofert.

VIII. ZAKRES WYKLUCZENIA:

1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną oferenci, którzy:

- nie złożą kompletnej oferty z wymaganymi dokumentami i nie spełnią warunków merytorycznych, zostaną wykluczeni z oceny ofert i wyboru Wykonawcy

- złożyli nieprawdziwe informacje, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania;

- zostali skazani za przestępstwo;

- podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1497 z późn. zm.)

- w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość oraz wszczęto lub prowadzi się postępowanie restrukturyzacyjne

- złożyli dwie oferty w przedmiotowym postępowaniu

2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:

Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


 

IX. DODATKOWE WARUNKI:

1. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.

2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym jego etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

5. Zamawiający może żądać od Oferentów w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, bądź uzupełnienia braków w złożonej ofercie wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.

6. W przypadku wystąpienia podejrzenia lub/i przesłanek, które mogą wskazywać, że złożone oświadczenia lub dokumenty w ofercie są nieprawdziwe, Zamawiający może żądać od Oferenta stosownych wyjaśnień na każdym etapie oceny oferty, również po wyborze wykonawcy oraz po podpisaniu umowy. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie pełnych wyjaśnień oraz braku udowodnienia, że informacje w złożonej ofercie są zgodne z prawdą, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, a także do rozwiązania umowy na etapie jej realizacji.

7. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna z zapytaniem lub zawiera rażąco niską cenę. Rażąco niska cena występuje w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania.

8. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

9. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

10. Podana cena w ofercie stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

11. Podana cena w ofercie jest ceną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) liczbowo oraz słownie.

12. Oferowaną cenę ryczałtową brutto wpisaną do formularza oferty należy wyliczyć w szczególności w oparciu o aktualne, powszechnie stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory bądź inne wskaźniki kosztów, dane przedstawione w Ogłoszeniu, w tym wynikające z istotnych postanowień umowy, opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, jak również koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów.

13. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.

14. Podana w ofercie kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym m.in. ewentualny podatek VAT i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy i innych – jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia.

15. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy z Wykonawcą, a terminem zakończenia data protokołu odbioru końcowego zamówienia podpisana przez Zamawiającego.


 

X. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA:

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości wynikającej z wystawionej faktury płatne będzie po:

1) protokolarnym odbiorze końcowym zamówienia,

2) przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w pkt. 3, biorącym udział w realizacji zadania

3) prawidłowym wystawieniu faktury / rachunku przez Wykonawcę.

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego.

3. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, to mają zastosowanie następujące postanowienia:

1) Podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi a Wykonawcą.

2) Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za postępowanie własne.

 

 

XI. OSOBA DO KONTAKTU

W sprawie zapytania ofertowego osobą do kontaktu jest: Angelika Paluch tel. 774693080 wew. 30, adres mail:

 

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO


 

(I)W związku z możliwością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim zostały lub zostaną podane w Ofercie, jak też w ewentualnych innych dokumentach składanych Zamawiającemu  w odpowiedzi zapytanie ofertowe - zwane dalej „Zapytaniem Ofertowym”

(II) Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - dalej zwanym w skrócie „RODO” – informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt gminy Pokój z siedzibą w Urzędzie Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, wojt@gminapokoj.pl +48774693097

 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych kontakt: tel. 77-4693085 wew. 36, e-mail iodo@gminapokoj.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, tj. dla celów:

1) Niezbędnych do wykonania umowy (zwanej dalej „Umową o zamówienie”) mającej za przedmiot zamówienie z Zapytania Ofertowego (w przypadku, jeżeli w rezultacie Zapytania Ofertowego dojdzie do zawarcia takiej Umowy z udziałem Pani/Pana danych); 

2) Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z:

a) prowadzeniem postępowania z Zapytania Ofertowego i potrzebą niezbędnej identyfikacji uczestników zainteresowanych złożeniem Oferty w tym postępowaniu;

b) przygotowaniem lub zawarciem w wyniku postępowania z Zapytania Ofertowego z Panią/Panem Umowy o zamówienie (jeżeli postępowanie z Zapytania Ofertowego nie zostanie unieważnione);

c) ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń wynikających z postępowania z Zapytania Ofertowego lub Umowy o zamówienie

3) Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych udostępnienia złożonej w postępowaniu z Zapytania Ofertowego Oferty, innych dokumentów lub informacji lub Umowy o zamówienie (z Pani/Pana danymi osobowymi) w przypadkach wskazanych w ust. 5 poniżej.

4. W granicach celów wskazanych w ust. 3 powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych (oprócz samego Administratora) mogą być instytucje, w tym organy administracji publicznej, w szczególności instytucje finansujące lub współfinansujące zapłatę za wykonanie Umowy o zamówienie (w przypadku jej zawarcia z udziałem Pani/Pana danych osobowych) - a w granicach celów ustalonych w ust. 3 pkt 2 lit c) powyżej - również powołani biegli zewnętrzni, zewnętrzne kancelarie lub osoby świadczące usługi prawne, doradcze lub finansowe.

5. Z uwagi na to, że Gmina Pokój, reprezentowana przez Wójta Gminy Pokój (Administrator) jest nie tylko podmiotem prawa cywilnego (osoba prawna), lecz również podmiotem prawa publicznego (jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również osoby lub podmioty, którym złożona w postępowaniu z Zapytania Ofertowego Oferta, inne dokumenty lub informacje lub Umowa o zamówienie (z Pani/Pana danymi osobowymi) wymagać będą udostępnienia, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności w wykonaniu przepisów:

1) Ustaw w związku ewentualną kontrolą Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, RIO w Opolu(Administratora) lub jego nadzorem ze strony organów administracji publicznej;

2) Ustawy o dostępie do informacji publicznej; 6. Prawnie uzasadnione interesy Administratora (i odbiorów stosownie do ust. 4 i 5 powyżej - jako stron trzecich) do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - opisują cele wyszczególnione w ust. 3 powyżej;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów, o których mowa w ust 3 powyżej, okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z związanych z realizacją tych celów oraz przez okres wymagany przepisami prawa

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie w jakim:

1) jest Pan/Pani osobą składającą Ofertę w postępowaniu z Zapytania Ofertowego i podane dane osobowe służą identyfikacji składającego tą Ofertę; lub

2) podane dane osobowe identyfikują Panią/Pana jako osobę uprawnioną (lub współuprawnioną) do reprezentacji podmiotu/podmiotów składających Ofertę czy inne dokumenty w postępowaniu z Zapytania Ofertowego; lub

3) podane dane osobowe identyfikują Panią/Pana jako osobę uprawnioną (lub współuprawnioną) do reprezentowania podmiotu/podmiotów składających Ofertę przy zawarciu z tym podmiotem/podmiotami Umowy o zamówienie (jeżeli Umowa taka – z udziałem Pana/Pani danych osobowych - zostanie zwarta) – ich niepodanie może uniemożliwić realizację wszystkich celów, o których mowa w ust. 3 powyżej, a w zakresie w jakim ich podanie wynika z warunków postępowania z Zapytania Ofertowego upublicznionych przez Administratora na stronie internetowej - konsekwencją ich niepodania jest niemożność skutecznego uczestnictwa w tym postępowaniu.

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 10. Posiada Pani/Pan prawo:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie ma miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. W takim przypadku (w przypadku takiego sprzeciwu) Administrator nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba, że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Pani/Pana (których dane osobowe dotyczą), lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 1

1. Nie przysługuje Pani/Panu:

prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub e RODO ;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. Warunki postępowania z Zapytania Ofertowego (i tym samym obowiązki osób zainteresowanych złożeniem Oferty w tym postępowaniu oraz sytuacje, w których może dojść do zawarcia Umowy o zamówienie), jak też sytuacje kiedy Administrator może wymagać przedłożenia innych niż Oferta dokumentów, w których mogą znajdować się dane osobowe – np. pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby/osób podpisujących Umowę o zamówienie) zostały zamieszczone na internetowej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej  lub są dostępne bezpośrednio u Administratora.

 (Wyjaśnienie: zgodnie z art. 18 ust. 2 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

Załączniki:

Zapytanie ofertowe:DOCXZapytanie ofertowe na warsztaty bądź eko.docx (127,66KB)

Wzór formularza ofertowego: ODTWzór formularza ofertowego warsztaty.odt (136,65KB)

Wzór umowy:DOCWzór umowy warsztaty.doc (141,00KB)