Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację pikniku ekologicznego realizowanego w ramach projektu pn. „STOP Emisjom w Gminie Pokój” współfinansowanego przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu

Logotypy NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu

Pokój, 22.02.2024 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania ofertowego :organizacja pikniku ekologicznego realizowanego w ramach projektu
pn. „STOP Emisjom w Gminie Pokój”

Wójt Gminy Pokój zawiadamia, że na podstawie pkt. VI.7 Zapytania ofertowego unieważnia zamówienie bez podania przyczyny.

                                                                                                                                           Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                            /-/ Barbara Zając


Pokój, dnia 9 luty 2024r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na organizację pikniku ekologicznego realizowanego w ramach projektu
pn. „STOP Emisjom w Gminie Pokój” współfinansowanego przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu

 

Gmina Pokój, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. Niniejsze postępowanie ze względu na wartość zamówienia prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Pokój

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

79952000-2 – Usługi w zakresie organizacji imprez

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji otwartego pikniku ekologicznego, na terenie gminy Pokój – m. Krogulna, wg następującej specyfikacji:

1) Organizacja edukacji ekologicznej poprzez zapewnienie 4 stanowisk dydaktycznych:
a) ochrona powietrza stanowisko edukacyjne, gdzie uczestnicy dowiedzą się m in. czym jest smog, jak badać powietrze, czymś są odnawialne źródła energii (OZE).

b) Upcykling stanowisko edukacyjne - gdzie uczestnicy dowiedzą się czym jest upcykling i dlaczego jest on ważny dla ochrony środowiska

c) EKO VR, gdzie uczestnicy korzystając z techologii VR poszerzą także swoją wiedzę związaną z ochroną środowiska, w tym ochroną wód, powietrza, segregacją odpadów

d) stanowisko zabawowo-edukacyjne, np. rzut do celu, gdzie uczestnicy dowiedzą się jakie zachowania, wybory konsumenckie przyczynią się do ochrony powietrza.

2) Organizacja konkursów i zabaw tematycznych z nagrodami dla dzieci, młodziezy, dorosłych i seniorów prowadzonych przez profesjonalnego animatora

3) Zapewnienie nagłośnienia, sceny, stoisk oraz hal namiotowych lub namiotów z przeznaczeniem na działania edukacyjne oraz osoby prowadzącej wydarzenie oraz wszelkiego niezbędnego wyposażenia potrzebnego do prawidłowej organizacji pikniku.

2. Przewiduje się udział ok. 400 osób ze wszystkich grupach wiekowych.

3. Czas trwania pikniku 4 h, w godz. ustalonych z Zamawiającym.

4. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie także prowadzenie dokumentacji (na wzorach przekazanych przez Zamawiającego) związanej z prawidłową realizacją Zamówienia, którą na bieżąco Wykonawca przekaże Zamawiającemu w oryginałach tj. w szczególności: dokumentacja zdjęciowa.

5. Sposób organizacji pikniku dostosowany będzie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym: osób z niepełnosprawnościami.

6. Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje sę do przestrzegania zasady równości szans, w tym równości płci, rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku czy orientacji seksualnej.

7. Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do stosowania prostego
i zrozumiałego języka adekwatnego do grupy odbiorców.

8. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z wynajęciem terenu do realizacji pikniku.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dojazdu i dostawy sprzętu w miejsce realizacji zamówienia.

10. realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do informowania Uczestników o współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

1. Termin realizacji zamówienia: 24 sierpnia 2024 r.

2. Miejscem realizacji zamówienia będzie miejscowość Krogulna, położona na obszarze Gminy Pokój, 46-034 Pokój, w miejscu z dostępem do toalet oraz prądu.

IV . KRYTERIUM OCENY OFERT

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a. Posiadają wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia

b. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

2. Potwierdzeniem spełnienia warunków postawionych wykonawcy są następujące dokumenty:

a. stosowne oświadczenia w powyższym zakresie

V. MINIMALNY ZAKRES OFERTY:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

a. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnianych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

b. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawy wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do ofert należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa.

2. Forma oferty:
a. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i podpisana przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
b. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę.

c. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, natomiast w przypadku pełnomocnictwa, wymagane jest ono w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

d. Oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/y upoważnioną. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką).

e. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z przygotowanego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym.

f. Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

g. Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;


 

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z przedmiotem zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.

2. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:

a) zostały złożone w terminie,

b) są zgodne z przedmiotem zamówienia,

c) spełniają warunki udziału w postępowaniu,

d) przedstawiły ofertę zgodnie z wymaganiami wskazanymi w minimalnym zakresie oferty.

3. Ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie oceny kryterium cena – 100%, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem.

Punktacja oraz waga procentowa kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób przyznawania punktacji:

1 - cena: 100%

Ocenie podlega cena brutto danej oferty. Maksymalna punktacja dla danej oferty z najniższą ceną brutto to 100 pkt. Kolejne oferty oceniane są proporcjonalnie do podanej ceny brutto zgodnie ze wzorem: (cena brutto najniższa / cena brutto danej oferty) * 100 pkt.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przedstawionymi kryteriami wg wzoru:

W = C (cena)

gdzie:

W – Wybrana oferta

C – najkorzystniejsza cena

4. Oferta z największą ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna.

5. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną liczbę punktów tj. podali taką samą najniższą cenę, Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponownie ofert zawierających cenę we wskazanym przez Zamawiającego terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ponownie złożonych ofert.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej: www.bip.gminapokoj.pl.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

 

VII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy przygotować i złożyć w terminie do 16.02.2024 r. do godziny 12:00 pisemnie na adres:

 

Gmina Pokój

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.paluch@gminapokoj.pl lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego certyfikowanym podpisem elektronicznym, lub w formie skanu, z tym, że w przypadku wybrania oferty jako najkorzystniejszej przed podpisaniem umowy należy dostarczyć oryginał oferty.

 

2. Liczy się dzień i godzina wpływu oferty, a nie nadania oferty czy też jej sporządzenia

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Zmawiający nie zwraca przesłanych ofert.

VIII. ZAKRES WYKLUCZENIA:

1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną oferenci, którzy:

- nie złożą kompletnej oferty z wymaganymi dokumentami i nie spełnią warunków merytorycznych, zostaną wykluczeni z oceny ofert i wyboru Wykonawcy

- złożyli nieprawdziwe informacje, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania;

- zostali skazani za przestępstwo;

- podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1497 z późn. zm.)

- w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość oraz wszczęto lub prowadzi się postępowanie restrukturyzacyjne

- złożyli dwie oferty w przedmiotowym postępowaniu

2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:

Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


 

IX. DODATKOWE WARUNKI:

1. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.

2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym jego etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

5. Zamawiający może żądać od Oferentów w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, bądź uzupełnienia braków w złożonej ofercie wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.

6. W przypadku wystąpienia podejrzenia lub/i przesłanek, które mogą wskazywać, że złożone oświadczenia lub dokumenty w ofercie są nieprawdziwe, Zamawiający może żądać od Oferenta stosownych wyjaśnień na każdym etapie oceny oferty, również po wyborze wykonawcy oraz po podpisaniu umowy. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie pełnych wyjaśnień oraz braku udowodnienia, że informacje w złożonej ofercie są zgodne z prawdą, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, a także do rozwiązania umowy na etapie jej realizacji.

7. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna z zapytaniem lub zawiera rażąco niską cenę. Rażąco niska cena występuje w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania.

8. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

9. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

10. Podana cena w ofercie stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

11. Podana cena w ofercie jest ceną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) liczbowo oraz słownie.

12. Oferowaną cenę ryczałtową brutto wpisaną do formularza oferty należy wyliczyć w szczególności w oparciu o aktualne, powszechnie stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory bądź inne wskaźniki kosztów, dane przedstawione w Ogłoszeniu, w tym wynikające z istotnych postanowień umowy, opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, jak również koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów.

13. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.

14. Podana w ofercie kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym m.in. ewentualny podatek VAT i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy i innych – jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia.

15. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy z Wykonawcą, a terminem zakończenia data protokołu odbioru końcowego zamówienia podpisana przez Zamawiającego.


 

X. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA:

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości wynikającej z wystawionej faktury płatne będzie po:

1) protokolarnym odbiorze końcowym zamówienia,

2) przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w pkt. 3, biorącym udział w realizacji zadania

3) prawidłowym wystawieniu faktury / rachunku przez Wykonawcę.

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego.

3. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, to mają zastosowanie następujące postanowienia:

1) Podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi a Wykonawcą.

2) Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za postępowanie własne.

 

 

XI. OSOBA DO KONTAKTU

W sprawie zapytania ofertowego osobą do kontaktu jest: Angelika Paluch tel. 774693080 wew. 30, adres mail:

 

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO


 

(I)W związku z możliwością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim zostały lub zostaną podane w Ofercie, jak też w ewentualnych innych dokumentach składanych Zamawiającemu  w odpowiedzi zapytanie ofertowe - zwane dalej „Zapytaniem Ofertowym”

(II) Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - dalej zwanym w skrócie „RODO” – informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt gminy Pokój z siedzibą w Urzędzie Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, wojt@gminapokoj.pl +48774693097

 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych kontakt: tel. 77-4693085 wew. 36, e-mail iodo@gminapokoj.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, tj. dla celów:

1) Niezbędnych do wykonania umowy (zwanej dalej „Umową o zamówienie”) mającej za przedmiot zamówienie z Zapytania Ofertowego (w przypadku, jeżeli w rezultacie Zapytania Ofertowego dojdzie do zawarcia takiej Umowy z udziałem Pani/Pana danych); 

2) Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z:

a) prowadzeniem postępowania z Zapytania Ofertowego i potrzebą niezbędnej identyfikacji uczestników zainteresowanych złożeniem Oferty w tym postępowaniu;

b) przygotowaniem lub zawarciem w wyniku postępowania z Zapytania Ofertowego z Panią/Panem Umowy o zamówienie (jeżeli postępowanie z Zapytania Ofertowego nie zostanie unieważnione);

c) ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń wynikających z postępowania z Zapytania Ofertowego lub Umowy o zamówienie

3) Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych udostępnienia złożonej w postępowaniu z Zapytania Ofertowego Oferty, innych dokumentów lub informacji lub Umowy o zamówienie (z Pani/Pana danymi osobowymi) w przypadkach wskazanych w ust. 5 poniżej.

4. W granicach celów wskazanych w ust. 3 powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych (oprócz samego Administratora) mogą być instytucje, w tym organy administracji publicznej, w szczególności instytucje finansujące lub współfinansujące zapłatę za wykonanie Umowy o zamówienie (w przypadku jej zawarcia z udziałem Pani/Pana danych osobowych) - a w granicach celów ustalonych w ust. 3 pkt 2 lit c) powyżej - również powołani biegli zewnętrzni, zewnętrzne kancelarie lub osoby świadczące usługi prawne, doradcze lub finansowe.

5. Z uwagi na to, że Gmina Pokój, reprezentowana przez Wójta Gminy Pokój (Administrator) jest nie tylko podmiotem prawa cywilnego (osoba prawna), lecz również podmiotem prawa publicznego (jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również osoby lub podmioty, którym złożona w postępowaniu z Zapytania Ofertowego Oferta, inne dokumenty lub informacje lub Umowa o zamówienie (z Pani/Pana danymi osobowymi) wymagać będą udostępnienia, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności w wykonaniu przepisów:

1) Ustaw w związku ewentualną kontrolą Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, RIO w Opolu(Administratora) lub jego nadzorem ze strony organów administracji publicznej;

2) Ustawy o dostępie do informacji publicznej; 6. Prawnie uzasadnione interesy Administratora (i odbiorów stosownie do ust. 4 i 5 powyżej - jako stron trzecich) do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - opisują cele wyszczególnione w ust. 3 powyżej;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów, o których mowa w ust 3 powyżej, okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z związanych z realizacją tych celów oraz przez okres wymagany przepisami prawa

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie w jakim:

1) jest Pan/Pani osobą składającą Ofertę w postępowaniu z Zapytania Ofertowego i podane dane osobowe służą identyfikacji składającego tą Ofertę; lub

2) podane dane osobowe identyfikują Panią/Pana jako osobę uprawnioną (lub współuprawnioną) do reprezentacji podmiotu/podmiotów składających Ofertę czy inne dokumenty w postępowaniu z Zapytania Ofertowego; lub

3) podane dane osobowe identyfikują Panią/Pana jako osobę uprawnioną (lub współuprawnioną) do reprezentowania podmiotu/podmiotów składających Ofertę przy zawarciu z tym podmiotem/podmiotami Umowy o zamówienie (jeżeli Umowa taka – z udziałem Pana/Pani danych osobowych - zostanie zwarta) – ich niepodanie może uniemożliwić realizację wszystkich celów, o których mowa w ust. 3 powyżej, a w zakresie w jakim ich podanie wynika z warunków postępowania z Zapytania Ofertowego upublicznionych przez Administratora na stronie internetowej - konsekwencją ich niepodania jest niemożność skutecznego uczestnictwa w tym postępowaniu.

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 10. Posiada Pani/Pan prawo:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie ma miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. W takim przypadku (w przypadku takiego sprzeciwu) Administrator nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba, że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Pani/Pana (których dane osobowe dotyczą), lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 1

1. Nie przysługuje Pani/Panu:

prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub e RODO ;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. Warunki postępowania z Zapytania Ofertowego (i tym samym obowiązki osób zainteresowanych złożeniem Oferty w tym postępowaniu oraz sytuacje, w których może dojść do zawarcia Umowy o zamówienie), jak też sytuacje kiedy Administrator może wymagać przedłożenia innych niż Oferta dokumentów, w których mogą znajdować się dane osobowe – np. pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby/osób podpisujących Umowę o zamówienie) zostały zamieszczone na internetowej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej  lub są dostępne bezpośrednio u Administratora.

 (Wyjaśnienie: zgodnie z art. 18 ust. 2 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe: DOCXZapytanie ofertowe na piknik ekologiczny.docx (126,17KB)

Formularz ofertowy: ODTWzór formularza ofertowego warsztaty.odt (136,65KB)

Wzór umowy:DOCWzór umowy piknik ekologiczny.doc (141,00KB)

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając