Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), Wójt Gminy Pokój informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rurociągu tłoczonego zbiorczego kanalizacji sanitarnej ø 125 mm z rur PE100RC o długości ok.2760 m w cz. działek ew. nr 154/4, 154/3,154/2,154/1, 1 k.m. 1 obręb Krogulna, 318,329,330,249,218,173 k.m. 2 obręb Krogulna w ramach zadania pn.: „Tranzyt kanalizacji sanitarnej Pokój- Świerczów”

          Z treścią decyzji Wójta Gminy Pokój o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dokumentacją sprawy znak: SG.IV.6733.12.2023 można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w godzinach od pn. do pt. od 7:30 do 15:30 biuro 41 w terminie 14 dni od daty ogłoszenia informacji, tj. w terminie: od dnia 12 lutego 2024 r. do dnia 26 lutego 2024 r.

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając