Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rozbiórka istniejącego przedszkola i budowa przedszkola z elementów prefabrykowanych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pokoju”

Pokój, 18.03.2024 r.

Informacja z otwarcia ofert

PDFInformacja z otwarcia ofert projekt przedszkola.pdf (134,47KB)

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając


Pokój, 21.02.2024 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rozbiórka istniejącego przedszkola i budowa przedszkola z elementów prefabrykowanych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pokoju”

Gmina Pokój, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).


1. Zamawiający:
nazwa: Gmina Pokój
adres ul. Sienkiewicza 8, 46 – 034 Pokój
adres do korespondencji: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
strona internetowa: www.bip.gminapokoj.pl
adres e-mail ug@gminapokoj.pl
faks: 77 469 30 97 wew. 22
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek  od 7:30 do 15:30

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego,
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,
71220000-6 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

1.    Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rozbiórka istniejącego przedszkola i budowa przedszkola z elementów prefabrykowanych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pokoju”, wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji, przyłączami i zagospodarowaniem terenu niezbędnymi dla funkcji obiektu.
2.    Przedmiot Umowy obejmuje następujący zakres:
1)    wykonanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej rozbiórki istniejącego budynku przedszkola oraz uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń.
2)    Wykonanie projektu koncepcyjnego, którego wstępną wersję (wstępną koncepcję) należy przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego i Użytkownika.
3)    wykonanie koniecznej inwentaryzacji budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji  dokumentacji (przyłącza),
4)    wykonanie ekspertyzy technicznej zgodnie z § 206 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.),
5)    opracowanie na podstawie projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu (wejście do budynku) i uzyskaniem akceptacji Zamawiającego oraz szczegółowych projektów wykonawczych we wszystkich potrzebnych branżach umożliwiających wykonanie zamówienia na roboty budowlane bez konieczności dodatkowych opracowań wraz z wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami,
6)    opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dotyczących infrastruktury,
7)    opracowanie projektów aranżacji i wyposażenia pomieszczeń (dobór materiałów, podanie kolorystyki i elementów wykończeniowych, wyposażenia pomieszczeń w meble, osprzęt, sprzęt komputerowy itp.),
8)    wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
9)    wykonanie kosztorysów inwestorskich z przedmiarami – osobno na poszczególne branże oraz specyfikacji dostaw na wyposażenie przedszkola w meble, niezbędne urządzenia i sprzęt.
10)    uzyskanie na własny koszt wszelkich zgód, opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa a niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia np. od gestorów mediów, oraz wszelkich  innych materiałów np. koniecznych ekspertyz, opinii potwierdzających bezpieczne i higieniczne warunki w danym lokalu, spełniające m. in. wymagania określone w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach tech-niczno - budowlanych oraz w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, operatu wodno-prawnego itp. o ile będzie wymagane w celu prawidłowego wykonania przedmiotu za-mówienia. Budynek przedszkola znajduje się w strefie A ochrony konserwatorskiej histo-rycznego układu urbanistycznego – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój. uchwała nr XXII/187/2016 z dnia 12.10.2016 r ze zmianami przyjętymi uchwałą nr XVIII/154/2020 z dnia 16.09.2020 r.
11)    opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowi-ska, ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku gdy opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
12)    opracowanie i uzgodnienie instrukcji ppoż. wraz z wyposażeniem,
13)    wykonanie wszelkich innych opracowań, bez żądania dodatkowej zapłaty, które są konieczne do prawidłowej i pełnej realizacji inwestycji i wynikną w trakcie opracowywania dokumentacji,
14)    uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na rozbiórkę i budowę,
15)    udzielanie wyjaśnień na pytania wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót,
16)    pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji,
17)    zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania modyfikacji w stosunku do projektu koncepcyjnego, jak również zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, warsztatowym, rozwiązaniach materiałowych i pozostałych opracowaniach bez zmiany wynagrodzenia. Wykonawca niezwłocznie wprowadzi modyfikacje uzgodnione z Zamawiającym i przedstawi je do akceptacji w terminie 14 dni od dnia uzgodnienia przez strony ustalonych zmian. Odrzucenie danego dokumentu przez Zamawiającego lub żądanie wprowadzenia określonych modyfikacji do danego dokumentu będzie wiążące dla Wykonawcy,
3.    W ramach Przedmiotu Umowy i ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany do:
1)    Pozyskania wszystkich materiałów wyjściowych do projektowania na własny koszt i we własnym zakresie, w tym:
a.    aktualnej mapy do celów projektowych,
b.    wyników badań geotechnicznych (w przypadku zaistnienia konieczności),
c.    warunków technicznych lub informacji o możliwości przyłączenia do sieci,
d.    badań, ekspertyz, w tym z wykonaniem prac odkrywkowych (w przypadku zaistnienia konieczności),
2)    Uzyskania akceptacji wstępnej koncepcji oraz wprowadzenia wymaganych przez Zamawiającego zmian przed wykonaniem ostatecznego projektu koncepcyjnego,
3)    Wykonania wszystkich innych niezbędnych opracowań, które są konieczne do realizacji inwestycji w ramach Przedmiotu Umowy,
4)    Sprawdzenia projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności oraz uzgodnień międzybranżowych tych projektów,
5)    Wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia trzykrotnej aktualizacji wszystkich kosztorysów w okresie trzech lat od końcowego odbioru kompletnego Przedmiotu Umowy,
6)    Dostarczenia Zamawiającemu:
a.    wykazu opracowań,
b.    pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że Przedmiot Umowy wykonany jest prawidłowo i zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
c.    pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że Przedmiot Umowy zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i uzyskania wszelkich zgód administracyjnych na rozpoczęcie robót.
4.    Dokumentacja projektowa, którą należy opracować i dostarczyć Zamawiającemu:
1)    w wersji papierowej:
a)    zatwierdzony przez Zamawiającego projekt koncepcyjny - 3 egz.,
b)    projekt budowlany w zakresie projektu rozbiórki, projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego wraz z informacją dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, charakterystyką energetyczną budynku, wy-tycznymi dla wykonawcy robót - 5 egz.,
c)    projekt wykonawczy w zakresie określonym w lit. c - 5 szt.,
d)    specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz.,
e)    przedmiary robót - 2 egz.,
f)    kosztorysy inwestorskie - 2 egz.,
g)    decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę i budowę - 1 egz.
2)    Całość dokumentacji wymienionej w pkt 1 w wersji cyfrowej edytowalnej (pliki tekstowe w formacie .doc, tabele w formacie .xls, rysunki w formacie .dwg, część kosztorysowa w formacie .xls lub i .ath) na nośniku CD - 2 egz.
3)    Całość dokumentacji wymienionej w pkt 1 w wersji cyfrowej nieedytowalnej (całość w formacie .pdf z naniesionymi podpisami osób uczestniczących w projektowaniu) na nośniku CD - 2 egz.
5.    Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany do szczegółowego sprawdzenia jakości Przedmiotu Umowy, a wszystkie jej wady i braki Wykonawca będzie usuwał za-równo na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, na etapie prowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz w trakcie realizacji inwestycji z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego, będzie ją uzupełniał, modyfikował i udzielał wyjaśnień. Czynności, o których mowa wyżej Wykonawca będzie realizował w ramach wynagrodzenia ryczałtowego obejmującego ww. zakres rzeczowy i w terminach ustalonych z Zamawiającym.
6.    Wykonawca przyjmuje wszelką odpowiedzialność względem Zamawiającego, jeśli Przedmiot Umowy będzie obarczony wadami zmniejszającymi jego wartość lub użyteczność ze względu na cel, dla którego został opracowany, a w szczególności odpowiadać będzie za rozwiązania w nim zawarte, niezgodne z parametrami ustalonymi w obowiązujących normach i przepisach technicznych.
7.    Przedmiot Umowy musi być wykonany zgodnie obowiązującymi przepisami, w tym:
1)    Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-konania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 z późn.  zm.),
2)    Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 z późn. zm.),
3)    Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. z 2021 poz. 2351 z późn.  zm.),
4)    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),
5)    Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1169 z późn. zm.),
6)    Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z późn. zm.),
7)    Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.),
8)    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z późn. zm.),
9)    Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm).

8.    Dane dotyczące inwestycji:
- rozbiórka istniejącego przedszkola z utylizacją odpadów,
- budowa nowego przedszkola z elementów prefabrykowanych z  4 oddziałami dla 100 osób,
- adres Przedszkola: ul. Sienkiewicza 10, 46-034 Pokój,
- budowa budynku parterowego,
- powierzchnia użytkowa istniejącego budynku ok. 520 m2, wysokość pomieszczeń 2,92 m,
- wymiary zewnętrzne budynku – wg. załącznika graficznego,
- lokalizacja budynku przedszkola: dz, nr 968, 1318, 970, 80 ob. Pokój,
- przedszkole czterooddziałowe, każdy oddział przedszkolny jest złożony z sali zajęć, sanitaria-tu przylegającego bezpośrednio do sali oddziału oraz magazynku na leżaki i pomoce dydaktyczne oraz zaplecze socjalne z osobną toaletą,
- obiekt należy zaprojektować jako dostępny dla osób z niepełnosprawnościami,
- należy uwzględnić zagospodarowanie terenu m.in. dojście do budynku,
- budynek winien być wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną wraz z oświetleniem awaryjnym, oświetleniem oznakowania dróg ewakuacyjnych, teletechniczne, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, centralne ogrzewanie (przyłącz do istniejącego źródła ciepła znajdującego się w budynku szkoły), wentylacyjną mechaniczną, ciepłej wody użytkowej w tym celu należy przewidzieć wymagane przyłącza,
- pełne wyposażenie wnętrza przedszkola,
- dołączenie nowego przedszkola do istniejącego łącznika ze szkołą.
2) Wykonawca przeniesie na Zmawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji, o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2019 poz. 1231 z późn. zm.), w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.
3) Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotowa dokumentacja będzie podstawą do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z ww. Ustawą.
4) Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania złożone do zamówienia publicznego ogłoszonego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, a także do współpracy w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji.
5) Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w czasie robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o planowanym rozpoczęciu realizacji prac objętych dokumentacją projektową.
6) Wizja lokalna – zaleca się aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
7) Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno -budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu.

3. Termin realizacji zamówienia:

4 miesięcy od podpisania umowy w tym:
- 15 dni od dnia zawarcia umowy na przekazanie uzgodnionego projektu koncepcyjnego o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy.

4.Warunki udziału
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:
a) wykonał usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie w tym: - nie mniej niż 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej (składającej się co najmniej z projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego) dotyczącej rozbiórki, budowy, rozbudowy, nadbudowy budynku użyteczności publicznej – szkoły / przedszkola /żłobka.
b) skieruje do realizacji zamówienia osoby, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, w tym minimum:
- 1 osobą - Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który jednocześnie będzie pełnił funkcję koordynatora projektu. Osoba pełniąca ww. funkcję winna posiadać: - co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku projektanta w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
- 1 osobą - Projektant branży architektonicznej posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Osoba pełniąca ww. funkcję winna posiadać: - co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku projektanta w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
- 1 osobą Projektant branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba pełniąca ww. funkcję winna posiadać: - co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane.
- 1 osobą Projektanta branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych Osoba pełniąca ww. funkcję winna posiadać: - co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane.
2)Wykonawca powinien posiadać sytuację ekonomiczną lub finansową do wykonania zamówienia.

5.  Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza cenowo - ofertowego /załącznik nr 1/.
2. Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów , na rzecz których usługi zostały wykonane /załącznik nr2/.
3. Dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie /załącznik Wykonawcy/.
4. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie usługami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami /załącznik nr 3/.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji /załącznik Wykonawcy/,
6. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym ( ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie /załącznik Wykonawcy/,

Kopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem, podpisać i opatrzyć imienną pieczątka (przez osoby uprawnione).

UWAGA:
Zamawiający odrzuci ofertę bez jej uzupełniania jeżeli Wykonawca nie dołączy wszystkich wymaganych dokumentów

6. Kryterium oceny ofert:

Cena 100%

7.  Opis sposobu obliczania ceny oferty i przygotowania oferty.

1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „formularza cenowo - ofertowego” określenia w nim ceny oferty netto, podatku VAT, ceny oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu Zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
3. Cena określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostaje określona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.
Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rozbiórka istniejącego przedszkola i budowa przedszkola z elementów prefabrykowanych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pokoju”

8. Sposób i termin złożenia ofert:

Ofertę należy przygotować i złożyć w terminie do 28.02.2024 r. do godziny 15.00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Gminy Pokój,  ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój Sekretariat -  decyduje data wpływu do urzędu.
Ofertę  należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rozbiórka istniejącego przedszkola i budowa przedszkola z elementów prefabrykowanych przy Zespole Szkolno - Przed-szkolnym w Pokoju”
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: drogi@gminapokoj.pl
w formie dokumentu elektronicznego podpisanego certyfikowanym podpisem elektronicznym, lub w formie skanu, z tym, że w przypadku wybrania oferty jako najkorzystniejszej przed podpisaniem umowy należy dostarczyć oryginał oferty.
9. Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Podstawą wystawienia faktury będzie Bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
 
10. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

11.Termin związania ofertą: 30 dni

12.Osoba do kontaktu:

W sprawie zapytania ofertowego osobą do kontaktu jest: Pani Beata Baron tel. 774693080 wew. 41, adres mail: drogi@gminapokoj.pl

13. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres IOD Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, poczty elektronicznej na adres iod@gminapokoj.pl, kontakt telefoniczny 774693080 w. 36Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  
.      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
.posiada Pani/Pan:
1.    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2.    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3.    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  w odniesieniu  do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)     
4.    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
.nie przysługuje Pani/Panu:
1.    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2.    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3.    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Informacja o ograniczeniach danych osobowych:
1.    W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
2.    Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ograni-cza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
3.    W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z załącznikami).
Jednocześnie Urząd Gminy Pokój przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając

ODTzałącznik 1 oferta.odt (11,80KB)
DOCzałącznik 2 wykaz uslug.doc (41,00KB)
DOCzałącznik 3 wykaz osob.doc (63,50KB)
DOCzałącznik 4 wzór umowy.doc (119,00KB)

PDFDokumentacja fotograficzna budynku Przedszkola.pdf (846,18KB)

PDFmapa poglądowa.pdf (86,28KB)

PNGwymiary zewnętrzne budynku.png (47,92KB)