Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pokój.


Zarządzenie nr 6/KU/2006
Wójta Gminy Pokój
z dnia 5 grudnia 2006 r.
 
 
w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pokój.
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 3a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) i zarządzam co następuje:
 
§1
 
Ustalam regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pokój o treści w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/KU/2006
Wójta Gminy Pokój z dnia 5 grudnia 2006 r.
 
 
REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY POKÓJ
 
Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pokój w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór.
Dotyczy on zatrudniania pracowników na podstawie: mianowania - na stanowiskach pracy określonych w statucie Gminy, oraz umowy o pracę, z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi.
 
Rozdział I
 
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze
 
§ 1
 
1.      Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje wójt.
2.      Rozpoczęcie procedury może nastąpić na wniosek o przyjęcie nowego pracownika przekazany wójtowi przez kierownika komórki organizacyjnej.
3.      W przypadku określonym w pkt. 2 kierownik komórki organizacyjnej zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji wójta projektu opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy.
4.      Opis stanowiska pracy, o którym mowa w pkt. 3, zawiera:
·        dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego te stanowiska,
·        określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wymaganych od osób, które je zajmują,
·        określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego
wyposażenia,
·        określenie odpowiedzialności,
·        inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska
pracy
 
Rozdział II
 
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej
 
§ 2
 
 1. Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją, powołuje wójt.
 2. W skład Komisji wchodzą:
·        wójt lub jego zastępca,
·        sekretarz gminy,
·        kierownik komórki organizacyjnej wnioskujący o zatrudnienie,
 1. W skład Komisji mogą wejść również inne osoby wyznaczone przez wójta.
 2. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.
 
Rozdział III
 
Etapy naboru
§ 3
 
 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
 2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.
 3. Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych.
 4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
 5. Selekcja końcowa kandydatów:
·        test kwalifikacyjny
·        rozmowa kwalifikacyjna
 1. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.
 2. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.
 3. Ogłoszenie wyników naboru.
 
Rozdział IV
 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
 
§ 4
 
1.      Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Pokój.
2.      Możliwe jest umieszczanie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m.in. w: prasie, urzędach pracy.
3.      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera w szczególności:
·        nazwę i adres jednostki,
·        określenie stanowiska urzędniczego,
·        określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
·        wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
·        wskazanie wymaganych dokumentów,
·        określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
4.          Ogłoszenie winno znajdować się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez 14 dni
kalendarzowych.
 
Rozdział V
 
Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych
 
§ 5
 
1.        Po ogłoszeniu, następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Pokój.
2.        Na dokumenty aplikacyjne składają się:
·        list motywacyjny,
·        życiorys - curriculum vitae,
·        potwierdzone kserokopie świadectw pracy,
·        potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
·        potwierdzone kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
·        referencje,
·        oryginał kwestionariusza osobowego.
3.        Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.
4.        Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych droga elektroniczną,
z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.
1450 z późn. zm.)
 
Rozdział VI
 
Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych
 
§ 6
 
 1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja.
 2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami
  nadesłanymi przez kandydatów.
 3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi zamieszczonymi w ogłoszeniu.
 4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia
  kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.
 
Rozdział VII
 
Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne
 
§ 7
 
 1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonych w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji, umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają
  wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 2. Lista, o której mowa w pkt 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich
  miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP
  do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
 4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację
  publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem
  urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 
Rozdział VIII
 
Selekcja końcowa kandydatów
 
§ 8
 
 1. Na selekcję końcową składają się:
·                   test kwalifikacyjny
·                   rozmowa kwalifikacyjna
 
 1. W przeprowadzanych naborach może zostać zastosowana jedna lub obie z w/w metod.
 2. Wójt Gminy określa, która z powyższych metod zostanie zastosowana w naborze na określone stanowisko.
 
§ 9
 
1.       Test kwalifikacyjny do naboru na poszczególne stanowiska przygotowuje Komisja.
2.       Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.
3.       Zasady ustalania skali i oceny punktowej testu określane będą odrębnie dla każdego naboru, w którym metoda ta zostanie zastosowana.
 
§ 10
 
1.           Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
2.           Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:
·        predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonanie
powierzonych obowiązków,
·        posiadaną wiedzę na temat jednostki i stanowiska, o której
się ubiega,
·        obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych
poprzednio przez kandydata,
·        cele zawodowe kandydata.
3.           Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja.
4.           Każdy członek Komisji podczas rozmowy przydziela kandydatowi
Punkty w skali od 0 do 10
 
Rozdział IX
 
Ogłoszenie wyników
 
§ 11
 
 1. Po przeprowadzonym teście kwalifikacyjnym i/lub rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów z testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i aktualne zaświadczenie lekarskie.
 
Rozdział X
 
Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy
 
§ 12
 
 1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.
 2. Protokół zawiera w szczególności:
·        określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, nie więcej niż 5
najlepszych kandydatów, uszeregowanych według spełnienia przez nich
wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
·        informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie
danego wyboru.
 
Rozdział XI
 
Informacja o wynikach naboru
 
§ 13
 
1.       Informację o wynikach naboru podaje się do publicznej wiadomości w terminie 14
dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru,
jeżeli nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
2.       Informacja, o której mowa w pkt. 1, zawiera:
·        nazwę i adres jednostki
·        określenie stanowiska urzędniczego,
·        imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
·        uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnieni żadnego kandydata.
3.       Informację o wyniku naboru zamieszcza się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres
co najmniej 3 miesięcy.
4.       Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.
 
Rozdział XII
 
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi
 
§ 14
 
1.            Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie
rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2.            Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą przechowywane, zgodnie
z instrukcja kancelaryjną.


informację wytworzył(a): Agata Kruszelnicka
za treść odpowiada: Barbara Zając
data wytworzenia: 05.12.2006