Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr XXXIV.294.2006 Rady Gminy w Pokoju z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do przeprowadzenia wyborów do


Uchwała nr XXXIV/294/2006

Rady Gminy w Pokoju

z dnia 26 czerwca 2006 r.

 

w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy w Pokoju

 

 

 

            Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. nr 159, poz.1547 z późn.zm.) na wniosek Wójta Gminy Pokój, Rada Gminy  w Pokoju uchwala, co następuje:

 

§1

 

W celu dokonania wyboru radnych Rady Gminy w Pokoju dokonuje się podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych    w poszczególnych okręgach wyborczych, według załącznika do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.

 

§3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§4

 

Traci moc uchwała nr XXXVIII/269/2002 Rady Gminy w Pokoju z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice oraz ustalenia liczby radnych                  w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów Rady Gminy.

 

§5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                       mgr Jacek Gosławski

 

 

 

 

 

  Załącznik

                                                                       do uchwały Nr XXXIV/294/2006

                                                      Rady Gminy w Pokoju

                                                           z dnia 26 czerwca 2006 r.

 

 

 

Nr okręgu

Granice okręgu

 

Liczba mandatów

1

Ładza, Krzywa Góra

1

 

2

Pokój

4

 

3

Krogulna, Siedlice

1

 

4

Zieleniec

2

 

5

Domaradz z przysiółkami: Jagienna, Kozuby, Paryż, Świercowskie, Żabiniec

3

 

6

Fałkowice

1

 

7

Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia

1

 

8

Lubnów

1

 

9

Kopalina, Zawiść

1

 

 
informację wytworzył(a): Elżbieta Kuklok
za treść odpowiada: Jacek Gosławski
data wytworzenia: 26.06.2006 r.