Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV.295.2006 Rady Gminy w Pokoju z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na obwody głosowania


Uchwała Nr XXXIV/295/2006

Rady Gminy w Pokoju

z dnia 26 czerwca 2006 r.

 

 

w sprawie podziału Gminy Pokój na obwody głosowania

 

 

            Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.) Rada Gminy w Pokoju, na wniosek Wójta Gminy Pokój, uchwala, co następuje:

 

 

§1

 

Dokonuje się podziału Gminy Pokój, na stałe obwody głosowania, ustala się ich granice                     i numery według załącznika do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Siedziby obwodowych komisji wyborczych określi w drodze zarządzenia Wójt Gminy Pokój.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§4

 

Traci moc uchwała Nr XXII/145/2000 Rady Gminy w Pokoju z dnia 28 sierpnia 2000 r.                       w sprawie ustalenia numerów, granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

§5

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                      mgr Jacek Gosławski

 

 

 

 

 

    

Załącznik

do uchwały nr XXXIV/295/2006 

Rady Gminy w Pokoju

z dnia 26 czerwca 2006 r.

 

Nr obwodu głosowania

 

Granice obwodu

1

Sołectwa: Krzywa Góra, Ładza

 

2

Sołectwo  Pokój

 

3

Sołectwa: Krogulna, Siedlice, Zieleniec

 

4

Sołectwo Domaradz z przysiółkami: Jagienna, Kozuby, Paryż, Świercowskie, Żabiniec,

Sołectwo Fałkowice

5

Sołectwa: Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia, Lubnów

 

6

Sołectwa: Kopalina, Zawiść

 

 

 informację wytworzył(a): Elżbieta Kuklok
za treść odpowiada: Jacek Gosławski
data wytworzenia: 26.06.2006 r.