Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju - rozstrzygnięty


Załącznik do zarządzenia nr 3/KU/2007
Wójta Gminy Pokój z dnia 18 maja 2007 r.


WÓJT  GMINY   POKÓJ
OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO W POKOJU


 1.  Wymagania niezbędne:
 a) obywatelstwo polskie,
 b) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 d) wykształcenie - wyższe, kierunek – prawo, administracja lub zbliżony,
 e) co najmniej 5-letni staż pracy ogółem, w tym:
 f)


co najmniej 2-letni staż pracy na stanowiskach określonych w art. 3 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
 g) nieposzlakowana opinia,
 2. Wymagania dodatkowe:
 a) ogólna znajomość zagadnień związanych z administracja samorządową,
 b) znajomość obsługi komputera,
 c) podstawowa znajomość przepisów ustaw:
 - Prawo o aktach stanu cywilnego,
 - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 - o zmianie imion i nazwisk,
 - o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 - Kodeks cywilny,
 - Kodeks postępowania administracyjnego,
 - o samorządzie gminnym.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
 a) Prowadzenie spraw będących w kompetencji gminy wynikających z ustaw:
 - Prawo o aktach stanu cywilnego,
 - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
 - o zmianie imion i nazwisk,
 - o ewidencji ludności i dowodach osobistych – w zakresie ewidencji ludności,
 b) Nadzór nad działalnością i współpraca z jednostkami OSP.
 4. Wymagane dokumenty:
 a) życiorys (CV),
 b) list motywacyjny,
 c) kopie dokumentów poświadczających kierunek i poziom wykształcenia,
 d) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 g)
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
 h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5.

 


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pokój lub pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko kierownika USC w terminie do dnia 4 czerwca 2007 r. do godz. 1100.
 6.

Aplikacje niekompletne oraz te, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 7.

Spotkanie z kandydatami na w/w stanowisko odbędzie się 4 czerwca 2007 r. o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Gminy.
 8.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminapokoj.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.
 9.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1539 ze zm.)”.


Informacja

W wyniku ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju aplikacje spełniające wymagania formalne złożyły następujące osoby:

1. Agata Kruszelnicka zamieszkała w Kozubach
2. Iwona Wyrąbek zamieszkała w Pokoju

 

Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju

Informujemy, że w wyniku dokonanego naboru w dniu 4 czerwca 2007r. na wolne stanowisko pracy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju wybrana została p. Agata Kruszelnicka zamieszkała w Kozubach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agata Kruszelnicka wykazała się najlepszą znajomością przepisów i zagadnień merytorycznych związanych z pracą na w/w stanowisku oraz posiada oczekiwane doświadczenie w pracy jednostkach samorządu terytorialnego.


Pokój 11.06.2007r.                                           Przewodniczącą Komisji

                                                                            Joanna Ptaszek Zastępca Wójta


informację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 18.05.2007 r.