Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Komunikacji Społecznej - nierozstrzygnięty

Wójt Gminy Pokój
ogłasza  nabór  kandydatów  na wolne stanowisko  urzędnicze:
INSPEKTOR DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
 w Urzędzie Gminy Pokój 

1.  Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: zarządzanie, europeistyka, stosunki międzynarodowe, administracja, prawo lub finanse.
b) Staż pracy min. 3 lata,
c) umiejętność obsługi komputera- oprogramowanie biurowe (np. MS Office), graficzne (np. Corel Draw) oraz poczty elektronicznej,
d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
2.   Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego,
b) znajomość ogólnych zasad dotyczących zadań i funkcjonowania programów pomocowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków krajowych,
c) znajomość podstawowych przepisów prawnych z zakresu administracji,
d) doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
e) doświadczenie zawodowe pracy w jednostkach administracji publicznej
f) wysoka kultura osobista,
g) umiejętności pracy w zespole,
h) łatwość nawiązywania kontaktów,
i) kreatywność.
3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) współpraca w tworzeniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów do programów pomocowych dofinansowanych ze środków europejskich, krajowych oraz EOG,
b) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na realizację zadań gminy,
c) realizacja polityki informacyjnej urzędu gminy.
 4.  Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy,
d) dokumenty poświadczające poziom i kierunek wykształcenia,
e) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz staż pracy ,
f) zaświadczenie o stanie zdrowia,
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, pocztą elektroniczną na adres: wojt@gminapokoj.pl    (w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój; z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko INSPEKTOR DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, w terminie do dnia 07.01.2008 r. Aplikacje niekompletne oraz te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV  powinny być opatrzone klauzulą  : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wójt. Gminy
Barbara Zając


 Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko pracy

INSPEKTOR DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ


Informujemy, że nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty z powodu braku kandydatów spełniających wymagania formalne.

Wójt Gminy Pokój
Barbara Zając

18.01.2008r.

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Cioma
Data wytworzenia: wpisz datę (2007.12.20)