Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podisnpektor ds. Pozyskiwania Śroków Pozabudżetowych- rosztrzygnięty

Wójt Gminy Pokój
ogłasza  nabór  kandydatów  na wolne stanowisko  urzędnicze:
PODINSPEKTOR DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
w Urzędzie Gminy Pokój

1.  Wymagania niezbędne:

a)       Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: zarządzanie, europeistyka, stosunki międzynarodowe, administracja, prawo lub finanse.

b)       Staż pracy min. rok,

c)       umiejętność obsługi komputera- oprogramowanie biurowe (np. MS Office), graficzne (np. Corel Draw) oraz poczty elektronicznej,

d)       niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

e)       znajomość podstawowych przepisów z zakresu prawa samorządowego.

 

2.   Wymagania dodatkowe:

a)      dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego,

b)      znajomość ogólnych zasad dotyczących zadań i funkcjonowania programów pomocowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków krajowych,

c)      doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

d)      doświadczenie zawodowe pracy w jednostkach administracji publicznej

e)      wysoka kultura osobista,

f)        umiejętności pracy w zespole,

g)      łatwość nawiązywania kontaktów,

h)      kreatywność.

 3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      współpraca w tworzeniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów do programów pomocowych dofinansowanych ze środków europejskich, krajowych oraz EOG,

b)      prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na realizację zadań gminy,

c)      realizacja polityki informacyjnej urzędu gminy.

4.  Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV),

b)      list motywacyjny,

c)      kwestionariusz osobowy,

d)      dokumenty poświadczające poziom i kierunek wykształcenia,

e)      inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz staż pracy ,

f)       zaświadczenie o stanie zdrowia,

g)      oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, pocztą elektroniczną na adres: wojt@gminapokoj.pl    (w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój; z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko PODINSPEKTOR DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, w terminie do dnia 15.02.2008 r. Aplikacje niekompletne oraz te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV  powinny być opatrzone klauzulą  : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


 

 LISTA OSÓB
spełniajacych wymagania formalne konkursu
na stanowisko
Podinspektora ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
i Komunikacji Społecznej.

  1. Chmura Agata - zam. Domaradzka Kuźnia,
  2. Mleczko Joanna - zam. Ziemiełowice,
  3. Różniecka Justyna - zam. Namysłów.

Osoby spełniające wymagania formalne konkursu informuje się, iż w dniu 28.02.2008r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Pokój przeprowadzony zostanie II etap  postępowania konkursowego - część merytoryczna . Podczas II etapu ocenione zostaną predyspozycje kandydatów do zajmowania w/w stanowiska oraz ogólna znajomość zagadnień z zakresu prawa administracyjnego i funkcjonowania samorządu terytorialnego.

 


 

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

 i Komunikacji Społecznej  


 

 Informujemy, że w wyniku dokonanego naboru w dniu 28  lutego 2008r. na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych   i Komunikacji Społecznej wybrana została p. Agata Chmura

zamieszkała w Domaradzkiej Kuźni.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja uznała, iż p. Agata Chmura posiada odpowiednie predyspozycje do pracy na w/w stanowisku.

 

Pokój, 06.03.2008r.                                                    Przewodnicząca Komisj

                                                                                   Joanna Ptaszek Zastępca Wójta

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Cioma
Data wytworzenia: 2008.01.18