Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju -nierozstrzygnięty

WÓJT GMINY POKÓJ
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W POKOJU

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
a) wykształcenie wyższe,
b) znajomość funkcjonowania instytucji kultury, ustawy o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej,
c) wiedza oraz doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych pozabudżetowych, w tym na działalność kulturalną,
d) znajomość obowiązujących zasad  ekonomiczno – księgowych,
e) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem, 
f) niekaralność,
g) dobry stan zdrowia,
h) dyspozycyjność.

2. Oferty kandydatów powinny zawierać następujące dokumenty :
a) list motywacyjny – uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz CV,
b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ze zdjęciem,
c) dokumenty potwierdzające wykształcenie (odpisy dyplomów i świadectw),
d) dokumenty potwierdzające doświadczenie i osiągnięcia zawodowe (kursy, zaświadczenia  świadectwa pracy),
e) koncepcję organizacji i działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju oraz koncepcję organizacji pracy na stanowisku dyrektora,
f) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,
g) oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
h) oświadczenie, iż kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi – art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn zm.),
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  /Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ zawartych w zgłoszeniu na potrzeby postępowania konkursowego.

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z adresem kandydata i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju” należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój, adres - ul. Sienkiewicza 8, 46 – 034 Pokój w terminie do  25 września 2008r. do godz. 14.00.
Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja powołana przez Wójta. 

 Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjnymi działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju – niezbędnych informacji udzieli pełniący obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju – ul. 1 Maja 26, 46-034 Pokój, natomiast o bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej informacji udzieli Skarbnik Gminy Pokój.
 Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl

 


Informacja o kandydatach ubiegających się o stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju.

Oferty złożyły następujące osoby:

  1. Andrzej Antochów 
  2. Aleksandra Łukaszczyk
  3. Jerzy Mazur
  4. Robert Socha   

Przewodnicząca Komisji Konkursowej informuje, iż I posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się 9 października 2008r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Pokój. Komisja dokona sprawdzenia pod względem formalnym, ofert  złożonych przez kadnydatów ubiegających się o stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju. 

Informacja o osobach zakwalifikowanych do następnego etapu konkursu zamieszczona zostanie na stronie BIP Urzędu Gminy Pokój  www.bip.gminapokoj.pl 
 


INFORMACJA 
o kandydatach spełniających wymagania formalne konkursu

1.  Aleksandra Łukaszczyk
2. Andrzej Antochów 
3. Jerzy Mazur 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej informuje, iż  II etap postępowania konkursowego -  część pisemna,  z udziałem uczestników spełniajacych wymagania formalne konkursu, odbędzie się 28 października 2008r. o godz. 8.00. Przewidywany czas trwania części pisemnej - 2 godziny.  Zagadnienia przygotowane do części pisemnej obejmować będą znajomość funkcjonowania Gminnych Ośrodków Kultury zgodnie § 7 pkt 2 Regulaminu Pracy Komisji. 

Brak udziału w części pisemnej któregokolwiek z w/w kandydatów uniemożliwi udział w dalszej części postępowania konkurowego.

Przewodnicząca Komisji
Joanna Ptaszek 


INFORMACJA
dla kandydatów spełniajacych wymagania formalne konkursu

Przewodnicząca Komisji informuje, iż powtórka części pisemnej konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju odbędzie się 20 listopada 2008r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Pokój
Zagadnienia przygotowane do części pisemnej obejmować będą znajomość funkcjonowania Gminnych Ośrodków Kultury, zgodnie z § 7 pkt 2 Regulaminu Pracy Komisji

Brak udziału którejkolwiek z osób w części pisemnej uniemożliwi udział w dalszej części postępowania konkursowego.

Przewodniczaca Komisji
Joanna Ptaszek

 


 

 INFORMACJA
o wynikach części pisemnej postępowania konkursowego
na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju

Przewodnicząca Komisji informuje, iż w wyniku przeprowadzonej części pisemnej postępowania konkursowego, komisja ustaliła, iż zgodnie z § 7 Regulaminu dwie osoby uzyskały dla każdego z badanych obszarów więcej niż 2,5 punktu i tym samym zakwalifikowały się do części ustnej postępowania konkursowego.

Do części ustnej zakwalifikowały się następujące osoby:
1. Andrzej Antochów
2. Jerzy Mazur

Część ustna konkursu odbędzie się 1 grudnia 2008r. o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy Pokój

Pokój, 24.11.2008r.

Przewodnicząca Komisji
Joanna Ptaszek


 

 

 

 

 

 

Pokój, 05.12.2008 r.
 
INFORMACJA
 

01 grudnia 2008 r. wpłynęło za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój odwołanie Pana Jerzego Mazura do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu na decyzję Wójta Gminy Pokój zawartą w piśmie Or. 1130/2/08 z dnia 28 listopada 2008 r.

 
Wójt Gminy Pokój         
 
Barbara Zając            

 

 


INFORMACJA

o wynikach konkursu na stanowisko
 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju.
  
 
Wójt Gminy Pokój informuje, iż konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju nie został rozstrzygnięty.
Uzasadnienie:
Kandydat w części ustnej postępowania konkursowego przeprowadzonego przez Komisję Konkursową nie otrzymał wymaganej Regulaminem liczby punktów.
 
 
                                                                                     Wójt Gminy Pokój
 
                                                                                        Barbara Zając
 
 
Pokój, 09.12.2008r.


  

 

Podmiot udostępniający:

Urząd Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Cioma
Data wytworzenia: 2008.08.07

 

 

 

DOCRegulamin konkursu .doc

DOCtreść zarządzenia dyrektor GOK.doc