Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju - nierozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Pokój
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
(nazwa stanowiska pracy)
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokoju 


1. Wymagania: 
      1) niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
d) nieposzlakowana opinia,
e) co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
f) wykształcenie wyższe w zakresie organizacji pomocy społecznej, lub studia podyplomowe, w których w programie uwzględniono minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
g) znajomość przepisów prawnych regulujących zasady funkcjonowania pomocy społecznej,

    2) dodatkowe :
a) umiejętność sprawnej organizacji pracy skutecznego komunikowania się,
b) kreatywność i preferowanie nowatorskich metod pracy,
c) znajomość przepisów z zakresu prawa administracyjnego procesowego i materialnego dotyczących spraw prowadzonych na stanowisku pracy,
d) znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych,
e) prawo jazdy kategorii B,
f) umiejętność obsługi programu komputerowego - pakiet Microsoft Office, System Informacji Prawnej LEX.

2. Idealny kandydat winien posiadać następujące cechy charakteru i predyspozycje:
a) sumienność,
b) dokładność,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) punktualność,
e) kreatywność.

3.  Zadania wykonywane na stanowisku:
 w szczególności:
a) zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju,
b) współpraca z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi,
c) planowanie i realizacja wydatków.

4. Wymagane dokumenty:
1) oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy,
4) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
5) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
8) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

5.  Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju” do dnia 14 sierpnia 2009r.  (decyduje data stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.gminapokoj.bip.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój. Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami – 20 sierpnia 2009r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U z 2002r., nr 101, poz. 926, z późn. zm./ oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. /Dz. U. Nr 223, poz. 1458./

       Wójt Gminy Pokój
           Barbara Zając

Pokój, dn. 03.08.2009r. 


Informacja 
o nierozstrzygnięciu 
konkursu na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju

Informuje się, że w związku z ogłoszonym konkursem na wolne stanowisko kierownicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Pokoju nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymogi formalne, wobec powyższego konkurs nie został rozstrzygnięty.

Wójt Gminy Pokój 
Barbara Zając 

POkój, dn, 20.08.2009r.   
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Cioma
Data wytworzenia: 2009-08.03