Pokój: Przebudowa drogi gminnej ul. Rataja w m. Pokój, dz. nr 478; 306/92; 60.
Numer ogłoszenia: 207927 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 296704 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, woj. opolskie, tel. 077 4693085, faks 077 4693085 w. 22.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej ul. Rataja w m. Pokój, dz. nr 478; 306/92; 60..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się: Projekt budowlany sporządzony przez Biuro Konsultingowo-Projektowe LeCh-Design mgr Leszek Chuchro, ul. Łączańska 11, 46-100 Namysłów wraz z rysunkami technicznymi, stanowiący załącznik nr 10 do siwz..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.25.33.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 185196,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ