Pokój: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ul. Wiejska m. Ładza
Numer ogłoszenia: 80248 - 2015; data zamieszczenia: 09.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pokój , ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, woj. opolskie, tel. 077 4693085, faks 077 4693085 w. 22.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ul. Wiejska m. Ładza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Droga dojazdowa do gruntów rolnych, ul. Wiejska w m. Ładza posiada nawierzchnię tłuczniową po której obywa się głównie ruch pojazdów rolniczych dojeżdżających do gruntów rolnych mieszkańców miejscowości. Brak wyprofilowanego pobocza utrudnia swobodne odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z jezdni. Na drodze nie występuje sprawny system odprowadzenia wody co powoduje niszczenie nawierzchni tłuczniowej i prowadzi do powstawania znacznych ubytków w nawierzchni jezdni. Wzdłuż całej drogi nie występują chodniki ani pobocze utwardzone co powoduje utrudnienia w komunikacji pieszej mieszkańców działek przyległych.W zakres opracowania inwestycji wchodzi: -roboty pomiarowe, - roboty ziemne, - wykonanie ścinki pobocza, - wykonanie profilowania i remontu istniejącej nawierzchni, - ułożenie warstwy podbudowy o gr. 10cm z kamienia łamanego 0-31,5 - ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16 grubości 5 cm, - wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych. Szczegółowe informację znajdują się w projekcie budowlano - wykonawczym, przedmiarze robót i SSt, będącymi załącznikami do SIWZ, zamieszczonej na sronie internetowej Zamawiającego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 24 kwietnia 2015 r. do godziny 9:00. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. Szczegółowe informacje odnośnie wadium, znajdują się w rozdziale 10 SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2)konieczności zmiany terminu realizacji:a)w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, b)w związku z brakiem możliwości prowadzenia robót wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych czynników uniemożliwiających realizację robót w wyznaczonym terminie, c) w związku z skomplikowanym procesem technologicznym przygotowania i uruchomienia urządzeń lub sprzętu, d) w związku z koniecznością prowadzenia robót budowlanych objętych zamówieniem uzupełniającym lub, e) w skutek działania siły wyższej, f) w związku z nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy, g) w związku z wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, h) w związku z opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, i)w związku z innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy, 3) będących wynikiem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy, 4) dotyczących zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.5) dotyczących formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Pzp. 6) zmiany wynagrodzenia określonego w §3 ust.1 umowy wynikającej ze zmiany stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminapokoj.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dostępna do dnia otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego - Gmina pokój ul. Sienkiewicza 8,46-034 Pokój, lub na pisemny wniosek Wykonawcy zostanie przesłana za zaliczeniem pocztowym..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-03 Pokój, biuro nr 11 - sekretariat Urzędu Gminy Pokój.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: dofinansowane ze środków budżetu Województwa Opolskiego - Ochrona Gruntów Rolnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie