Pokój: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ul. Wiejska m. Ładza.
Numer ogłoszenia: 109050 - 2015; data zamieszczenia: 11.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 80248 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, woj. opolskie, tel. 077 4693085, faks 077 4693085 w. 22.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ul. Wiejska m. Ładza..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Droga dojazdowa do gruntów rolnych, ul. Wiejska w m. Ładza posiada nawierzchnię tłuczniową po której obywa się głównie ruch pojazdów rolniczych dojeżdżających do gruntów rolnych mieszkańców miejscowości. Brak wyprofilowanego pobocza utrudnia swobodne odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z jezdni. Na drodze nie występuje sprawny system odprowadzenia wody co powoduje niszczenie nawierzchni tłuczniowej i prowadzi do powstawania znacznych ubytków w nawierzchni jezdni. Wzdłuż całej drogi nie występują chodniki ani pobocze utwardzone co powoduje utrudnienia w komunikacji pieszej mieszkańców działek przyległych.W zakres opracowania inwestycji wchodzi: -roboty pomiarowe, - roboty ziemne, - wykonanie ścinki pobocza, - wykonanie profilowania i remontu istniejącej nawierzchni, - ułożenie warstwy podbudowy o gr. 10cm z kamienia łamanego 0-31,5 - ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16 grubości 5 cm, - wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych. Szczegółowe informację znajdują się w projekcie budowlano - wykonawczym, przedmiarze robót i SSt, będącymi załącznikami do SIWZ, zamieszczonej na sronie internetowej Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 189668,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ