Numer ogłoszenia: 158830 - 2015; data zamieszczenia: 29.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 152414 - 2015 data 23.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, woj. opolskie, tel. 077 4693085, fax. 077 4693085 w. 22.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: